OCR Output

Konungens Befallnngshalvandes 1 Westerhottens kän
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. | Laridskanskot. | N:o 38.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 38. På begäran intages följande
»KHungörelse.

På grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande
« håller undertecknad jemlikt Flottningsstadgan den 30 December
1880 med biträde af Hemmansegarne Per Johansson i Kvarn¬
forsliden och Lars Petter Fahlgren,i Ersmark såsom gode män
syn å det s. k. Klutmarksselet i Skellefteå elf utanför Medle
bys egor, i och för anläggning af ett nytt timmermagasin der¬
städes, hvarvid sammanträde kommer att hållas å Medle gäst¬
gifveri Onsdagen den 23 nästkommande April månad kl. 10 f.
m., dervid de som anse frågan kunna på deras rätt inverka, ega
tillstädeskomma och anföra hvad de akta nödigt.

Umeå, Teg den 27 Mars 1902. |
Hrik Wedberg.»

Umeå, i Tandskanelich den 29 Mars 1902.

4. F. O. Cederberg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.