OCR Output

2

kommer Zakarias Andersson och Kristina Albertina Eliasdotter
tillhöriga hemmanet ?/si2 mtl N:o 1 Nyland i Umeå socken, att
till den högstbjudande försäljas. ;

Å hemmanet, som värderats till 150 kronor, afbergas
knappast mer än en skrinda hö.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att sin
rätt bevaka.

Umeå fögderis Kronofogdekontor den 20 Mars 1902.
J. A. Hanson.»

fv .- . . Vd Xr: .
Uppläses i kyrkorna inom Asele och Wilhelmina socknar.

NIO 90 IT begäran offentliggöres följande

» Kungörelse.

Sedan numera i föreskrifven ordning hållits syn och un¬
dersökning för ny reglering af flottleden i Torfsjöån och dess
bivåattendrag i Skåfvelsjöbäcken i Åsele och Vilhelmina socknar,
så varda vederbörande strand-, bro-, fiske- och vattenverksegare
samt andra, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, härigenom
kallade att sig infinna inför undertecknad å skjutsstationen i
Torfsjö lördagen den 3 nästkommande maj månad kl. 5 e m.
för att i ärendet höras, om de akta nödigt.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 24 Mars 1902.
Nils Kruse.»

Umeå, i Landskansliet, den 26 Mars 1902. |

A. F. 0. Cederberg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå 'Tryckerier,