OCR Output

Konungens Befallningshalvandes Westerboltens län ;
Kungörelser

år 1902.

fs

Ser. B. | Landskansliet. N:ris 35—37.

Uppläses i Umea sockens kyrka.

N:o 35. Erik Johansson och Nils Nilsson hafva härstä¬
des anhållit om förordnande för vice Kommissionslandtmätaren
-Tycko Bergman att verkställa laga klyfning' af alla egorna till

hemmanet Hus” 'mtl N:o 10 Klabböle med egor i Inner Kasa¬
marks by, allt i Umeå socken; Och varder, jemlikt 13 $ uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866; |

lagdt, att, vid ätventyr at talans förlust, inom åtta dagar,

sockens kyrka.

Uppläses i Umea tingslags kyrkor.
N:o 36. . På begäran intages följande
»Kunctörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 5 nästkom¬
mande Maj kl. 12 på dagen förrättas uti Umeå härads tingshus,