OCR Output

ö

och från Litt. B:s hemman 20 furu- och 5 sågbjörkträd, hvilket
allt skall vara afverkadt inom fem år.

Umeå den 5 Mars 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:

Helmer Nyström.>

N:o 34. Till vederbörlig kännedom meddelas följande:

»Härmed kungöres att vid denna dag af Nordmalings och
Bjurholms tingslags Egodelnings-Rätt faststälda hemmansklyf¬
ningar bestämts beträffande ersättning för mistad ståndskog:

vid klyfning af ?/i£s mtl N:o 1 Öfverlögde i Bjurholms
socken, att Gustaf Sjöström eger uppbära af Nordmalings ång¬
sågsaktiebolag 1,458 kronor 85 öre med hälften den 1 Oktober
1902 och hälften den 1 Oktober 1903;

vid klyfning af '/s mtl N:o 3 Bredträsk i Bjurholms soc¬
ken, att P. A. Strinnholm eger rätt att i N ordmalings ångsågs¬
aktiebolags hemman afverka skog för 501 kronor 33 öre att ut¬
tagas inom 3 år efter skiftets fastställelse i trakter söder om
Lappberget mot år,! af skog, som innehåller mellan 9 och 11,5
eng. tum vid brösthöjd.

Umeå den 10 Februari 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:
E. K. Leijonhufvud. >
Umeå, i Landskansliet, den 20 Mars 1902.

På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Olof Åkerrén. Arv. Äbnurviet.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.