OCR Output

; 4

vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman,; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om
kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 32. Till vederbörlig kännedom intages följande

»Kungörelse.

Härmed kungöres, att vid den af Umeå tingslags Ego¬
delnings-Rätt denna dag faststälda laga hemmansklyfning af alla
egorna till hemmanet Litt. Ia '/126 mtl N:o 9 Sörfors i Umeå
socken blifvit genom förening emellan delegarne bestämdt, att
J. E. Lundström skall i ersättning för mistad ståndskog till L.
H. Lidgren utgifva 12 stycken träd af gran, friska och felfria,
som innehålla 15 alnar i längd och 6 tum i toppen, hvilka träd
inom ett år efter skiftets fastställelse skola vara afverkade och
från vederbörande skifte afhemtade.

Umeå den 4 Mars 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:

Helmer Nyström.>

N:o 33. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande

»Kungörelse.

Härmed kungöres, att vid det af Umeå tingslags Egodel¬
nings-Rätt denna dag faststälda laga skifte af alla egorna till
hemmanet ”/s2 mtl N:o 1 Vesterbäck i Wännäs socken blifvit
genom förening mellan delegarne bestämdt, att all vidare ersätt¬
ning för ståndskog skall dem emellan qvittas, med vilkor att '
egaren af hemmanet Litt. C, Per Forsberg, medgifves rätt att
utan ersättning få afverka från Litt. A:s hemman 35 furuträd