OCR Output

3

November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan,
härigenom . förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

Nio 30 RV Holm, Jonas Ögren, Carl Eriksson, J.
Eriksson, J. A. Sandström och Karl Jakob Lundgren hafva här¬
städes anhållit om förordnande för viee Kommissionslandtmätaren
0. H. Huss att verkställa laga skifte å Afva by i Löfångers
socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nå¬
diga WSkiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Löfångers sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Wännäs sockens kyrka.

N:o 31. Sedan Anders Nilsson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren P. V. Gawell att förrätta
laga klyfning dels å hemmanet ”/es mtl N:o 3 Nyby, Litt C.,
dels ock å samma hemman tillhörande andel, ”/i672 mantal, i
Nyby bys tillökningsskatt N:o 8, allt i Wännäs socken, var¬
der, jemlikt 13 83 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättnin¬
"gen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom tolf dagar, efter det denna kungörelse blifvit i
Wännäs sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬