OCR Output

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 27. HBSedan Petter Persson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A' Sohlberg att
verkställa laga delning å alla egorna till hemmanet '!5/:28 mtl
Perstorp N:o I i Byske socken, varder, jemlikt 13 $ uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 Novotuber 1866,
öfriga delegare, dem förrättningen ”angå kan, härigenom före¬
lagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda
..8oOckens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens” kyrka.

N:o 28. Anders Nygren har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verk¬
ställa laga klyfning å alla egorna till !/s mtl N:o 3 Bodbyn i
Burträsks socken; Och varder, jemlikt 13 SiKongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 Noveliber 1866, öfrige delegare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt-'
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insända
bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 29. Enär OO: P. Olofsson och J. A. Hedqvist här¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
E. J. Hedman att verkställa laga klyfning å alla egorna till !/s
mantal N:o 4 Bodbyn i Burträsks socken, varder, jemlikt
13 $ uti Kongl. Maj:ts förnyade Näådiga Skiftesstadga den 9