OCR Output

Konungens Belallnngshafvandes 1 Westerhottens län

Kungörelser

år 1902.

Ser. B. | Landskansliet. = | N:ris 26—34.

Uppläses i Burträsks och Bygdea socknars kyrkor.

N:o 26. Nedan, på ansökning af aktiebolaget Robertsfors,
under den 23 Oktober 1899 samt den 14—20 Augusti 1909 uti
Sikån, Tallån och Korfbäcken hållits sådan syn och undersök¬
ning, som omförmäles i 1 och 4 88 af gällande flottningsstadga
för nämnda vattendrags upplåtande till allmän flottled, har be¬
mälda bolag, med förmälan, att sådana förändrade förhållanden
inträdt, att flottning af annat virke, än sågtimmer derstädes
kunde ifrågakomma, uti en hit ingifven skrift anhållit, att uti
blifvande utslag rörande reglering af flottningen i. dessa vatten¬
drag måtte bestämmas, att furuvirke af mindre dimensioner, än
15 eng. fots längd och 6 eng. tums toppdiameter måtte få flot¬
tas obarkadt. |

I anledning häraf varder vederbörande, hvilkas rätt kan
vara af frågan beroende, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit -i Bygdeå och Burträsks socknars kyrkor uppläst, hit in¬
komma med yttrande, huruvida de mot ansökningen hafva nå¬
got att erinra; åliggande det Länsmännen i Bygdeå och Bur¬
träsks distrikt att befordra denna kungörelse till uppläsning i
respektive kyrkor samt deröfver hit insända bevis.