OCR Output

2

varor den 19 November 1897, härmed kungöres, med föreläg¬
gande för den, som mot ansökningen har något att erinra, att

Åsele sockens kyrka uppläst, vid talans förlust, derom hos Kö¬

NE Uppläses i Wordmalnis sockens kyrka.

| manträde med delegarne i Lögdeå elfs flottningsförening den
13 November sistlidet år till föreningens syssloman för innevar
5 rande år blifvit utsedd Kronolänsmannen A. Ortman.

Ar

a : ;

Se 5 an Öpplåsos i kyrkorna imom Åsele sker
N:c o 25, På A begäran intages följande

oo 0 »Kungörelse.
ÄR ES huktion! som hålles i sockenstugan i Wilhel¬
mina Ad Lördagen den 5 hästa April kl. 2 e. m., för¬

säljes Daniel kallins och hans hustru 'Teckla Albertina J ons¬

"dotters fasta. berndom a, mantal N:o 2 Siksjönäs i Wilhelmina
socken, ;

| Å Flon tdnst. som är. beläget 3,3 mil från Wilhelmina

+ kyrko; och handelsplats, finnes följande åby oonader: Manbygg¬

Ming. med två kamrar och ett kök samt två oimredda vindsrum,

undantagsstuga, bagarstuga, ladugård, m. ff. nödiga uthus, smed¬

polates; af hanmänets afkastning födes 3 hästarj 15 kor och 20
småkreatur, å hemmanet, hyarbl hörer andel i qvarn, finnes
skog till afsalu, godt bete och goda slåtterlägenheter; det är
— saluvärderadt till 5,000 kronor och taxeradt till 4,600 kronor.