OCR Output

- Befallninoshafvandes | Va teottans kän
a KUn g Öre 2 er

+ 3 FR : | é 3 A

Ser, Bo Ad oskar | . oe | =

Bi

RN 2 NA AR

fe
¬

Uppläset i Pogsklöve socket Kyrka

NO. 2. kunders Ögon. Karl Mattsson och Anna Jo:
hanna Jonsdotter hafva härstädes anhållit om förordnande för ; X
.Kommissionslandtmätaren I. A. Lindahl ätt verkställa laga skifte ;
å alla egorna till Rengård eller Rengårdsbäcks by i Degerfors = oc
Ä socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade” Nå¬
diga” Skiftesstadga den 9 Nb vorf ot 1866, öfriga delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelag dt, att, vid äfvenbyr

af talans förlust, inom fjorton dagar, efter "det denna kungörelse

blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit lor ög med var
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af för- AR
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen 1 -orten att hit OT
insända bevis om kungörelsens uppläsande I Reg sockens kyrka.

SÅ Uppläses i Äsele sockens kyrka. TE
| & | |

N:o" 23 Ut en hit: ingifven skrift har Th. Caspersson för TG

Nitroglycerin Aktiebolaget i Stock holm anhållit om tillstånd att å

egorna -till' !/, mantal Maricjund i Åsele socken få anlägga en

Rökare för upplag af på en gång högst 2,000 kilogram dynamit

och 20 kilogram tändhattar för "dynamit: hvilket i anledning af
föreskriften Zz 8 30 i Kongl. Förordningen angående explosiva

>=

RR fin