OCR Output

3
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬

ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insända
bevis: om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Umeå; i Landskansliet, den 21 Februari 1902.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Olof Åkerrén. —. Arv. Almqvist.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.