OCR Output

2

kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
mot ansökningen hafva något att erinra; åliggande det Krono¬
länsmannen i Saäfvars distrikt att befordra denna kungörelse till
uppläsning i ofvannämnda sockens kyrka samt deröfver hit in¬
sända bevis.

Uppläses i Bygdeå sockens. kyrka.

Nio 20. -K J. Åström, P. L. Åsas C. Oskar Nilsson
och Kristina Åström hafva härstädes anhållit om förordnande
för vice Kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt att verkställa
laga skifte å hemmanet Hemmyrmarken i Bygdeå socken; Och

stadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättnin¬
gen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i
Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman, ålig¬
gande det Kronolänsmannen i orten att hit insända ev om
kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.
N:o 21. Sedan Pehr Erik Pehrsson, Jöns Jonas Pehrs¬

Petter Person. och E. J. Persson härstädes anhållit om förord¬
nande för vice Kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt att
verkställa delning af alla gemensamma åtag inom Svanaby skif¬
teslag i Dorotea socken, varder, jemlikt 13 $i Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige vederbörande,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Dorotea sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬

a