OCR Output

Konungens Befallnimgshafvandes 1 Westerbotlens län
Kungörelser

år 1902.

0]

Ser. B. | Landskansliet. | N:ris (8—2I1.

YIELD

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 18. Em. Jonsson har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att förrätta laga
delning å samfälligheter, som vid laga skifte i Ströms by, Umeå
socken, blifvit afsatta till gemensamt behof; Och varder, jemlikt
13 8 uti Kongl. Maj:ts" förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
åtta dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Umeå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka,

N:o 19. Sedan Karl Granberg m. £. uti en hit ingifven skrift
anhållit om befrielse från barkning af ett parti furutimmer om
14,772 stycken, hvilka äro ämnade att vid första öppet vatten
nedflottas i Säfvar elf å sträckan Pålböleåns utlopp— hafvet,
varder vederbörande, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Säfvars soc¬