OCR Output

Konungens Befallninoshatvandes 1 Westerbottens lån
Kungörelser

år 1902.

ESR ETRESA

Ser. B. | I andskavsilet | N:o 17.

a rf in pto ror tbA ronne trär ibrR
CSE VY ADMIR VI ED PISA AE TERES REK VARI

Uppläses i Umeå stads kyrka.
N:o 17. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 24 instun¬
dande Februari kl. XII på dagen förrättas å Rådhuset härstädes,
kommer att till den högstbjudande försäljas från Slagtaren Al¬
bert Johansson utmätta 4 ar 223 qvadratmeter af jordegan Bjur¬
strömsgärdan, antecknad under N:o 25 å Umeå stads vretkarta,
med åbyggnader, bestående af en byggnad af timmer, brädfodrad,
innehållande kök och kammare, förstuga och vind; en byggnad
af resvirke, inrymmande ladugård, port och gödselrum, samt en
byggnad af timmer, innehållande slagteri och vedbod.

Fastigheten har vid utmätningen saluvärderats till 1,600 kr.

"De, som ega fordran, hvilken bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka.

Umeå den 15 Januari 1902.

"På Magistratens vägnar:
Albin Ahlstrand.>
Umeå, i Landskansliet, den 29 Januari 1902.

A. F. O. Cederberg.
: Arv. Almqvist.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.