OCR Output

4

ÅA hemmanet, som värderats till 4,000 kronor, kan knap¬
past vinterfödas fyra kokreatur.
; De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att sin
rätt dervid bevaka.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 17 Januari 1902.

Se

J. A.. Hanson.»

Uppläses i kyrkorna inom Skellefteå tingslag.

:;o 16. På begäran offentliggöres följande

»Kungörelse.

— Genom exekutiv auktion i Nysätra tingslags tingshus Mån¬
dagen "den 3 Mars 1902 klockan 1 e. m. försäljes, en från Nils
Jakob Lundholm utmätt lägenhet, afsöndrad från '/;> mål N:o 2 Gum-”
boda i Nysätra socken.

Å lägenheten, som vid utmätning värderats till 600 kro¬
nor, kunna utsås 1,65 hl. spanmål samt vinterfödas en ko. Skog
och mulbete finnas icke. ;

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka.

Kronofogdekontoret i Skellefteå den 18 Januari 1902.
Carl Bergström. >

Umeå, i Landskansliet, den 22 Januari 1902.
' På TLandshöfdinge-Embetets vägnar:
- Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.