OCR Output

3

1866, öfriga vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Löfångers sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda

sockens kyrka. |

i Uppläses 1 Lycksele sockens kyrka.

N:o 14. Sedan Holmsunds Aktiebolag genom Birger Berg¬
ström, Johan Fahlgren, Johan Johansson, Tsrael Johansson, J.
A. Eriksson, N. J. A. Ödling, Johan Jonsson och Israel Wall¬
ner härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmä¬
taren J. F. Johansson att verkställa laga skifte å dem gemen¬
samt tillhöriga Stor- och Sörmyran, belägna i Fahlträsk by,
Lycksele soeken, varder, jemlikt 13 $ i Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insända
bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 15. På begäran intages följande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 10 näst¬
kommande Mars kl. 12 på dagen förrättas uti Umeå härads tings¬
hus, kommer Öltapparen G. A. Holmberg tillhöriga hemmanet
VR mtl N:o 1 Yttertafle i Umeå socken att till den högstbju¬
dande försäljas.

f