OCR Output

2

fjorton dagar sedan denna kungörelse blifvit i Bjurholms sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande. huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen 1 orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i' sagda sockens kyrka.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 12. Enär Anders Olof Johansson härstädes anhållit
om förordnande för vice Kommissionslandimätaren Tycho Berg¬
man . att uppgå rågångarne mellan Nordmalings Angsågs Aktie¬
bolags hemman N:o 1 Strömåker i Bjurholms socken och ett
honom tillhörigt, från samma hemman på everdelig tid afsön¬

diga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga vederbörande, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr

af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse

blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
"yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande' i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens, kyrka.
'

N:o 13. Stadskassören Gust. Löf har i egenskap af be¬
fullmäktigadt ombud för G. Löfstedt, Jacob Jacobsson, G. An¬
dersson, Nils Wallstedt, P.: Rönberg, E. J. Eriksson, J. A. Back¬
lund, S. Brandt, Fredrika Ulfhjelm, S.: Lundström, M. Gärdin,
N. R. Backlund, Em. Eriksson och J. Färm i Gärde by härstä¬
des anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren T.
Linder att verkställa behörig rågångsutstakning emellan utgrund¬
ningarne i Gärdefjärden, samt Prestbordets, Fällans, Nolbyns och
Blacke byars urfjällsegor å uti Gärdefjärden liggande s. k. Rör¬
näset, allt i Löfångers socken, Och varder, jemlikt 13 $ uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga NSkiftesstadga den 9 November

OM