OCR Output

Konungens Befallninoshafvandes 1 Westerbottens kän
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. | Ländskanstiot | N:ris 10-16.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 10. Sedan G. O. Åström härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren NS. Fr. Norberg att för¬
rätta laga skifte å alla egorna till Åmnäs skifteslag i "Lycksele
socken, varder, jemlikt 13 Si Kongl. Maj:ts förnyade N ådiga Skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättnin¬
gen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna kungörelse blifviti ¬

vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om
kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 11. Johan Axel Johnson, Isak Johnson och Jonas
Konrad Johnson hafva härstädes anhållit om förordnande för
vice Kommissionslandtmätaren Tycho Bergman att uppgå rå¬
gångarne mellan deras hemman 1!/,; seland N:o 1 och 4!/, seland
N:o 2 i Bredträsks by af Bjurholms socken; Och varder, jemlikt
13 SS uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9
November 1866, öfriga vederbörande, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, at, Vd äfventyr af talans förlust, inom

pb