OCR Output

,
N:o 9. Härmed meddelas följande

» Kungörelse.

Vid ett af Skellefteå tingslags Egodelningsrätt denne dag
faststäldt laga skifte å Hebbersfors by i Skellefteå socken har i
fråga om ståndskogsligvid bestämts, att liqviden skall uträknas
i penningar, men utgå i träd efter angifna värden att afverkas
inom tre år härefter, hvarefter delegarne Beratigat att afverka
träd till följande värden:

Per Wiklund å Petter Forslunds egolott för kr. 1,143: 71;

Johan Wiklund å Olof Forslunds 2 DIG IS;
d:o » Petter Forslunds > 0: 10;
Petter Wiklund >» d:o NES > 0» 1498: —;
Anders Wiklund »> d:0 Fur Mr: 08
d:0 » Olof Forslundsy — » RT 0 0:
0 >» Abr: Forslunds > ko
d:o » Petter Bäckströms » 2 3300.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 30 December 1901.
På -Egodelnings-Rättens vägnar:
H. Söderbaum. ==
"Umeå, i Lendekunskek den 9 Januari 1902.

På Landshöfdinge- FA vägnar:

Olof Åkerrén. John Faik.

: — Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.