OCR Output

+

och af Petter Enqvist 31 kronor 12 öre, hvilka belopp förfalla
till betalning med hälften denne dag och hälften ett år härefter.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 30 December 1901.

På Egodelnings-Rättens vägnar:

H. Söderbaum.>

N:o 8. Till kännedom intages följande |

MM
>Kungörelse.

Vid ett af Skellefteå tingslags Egodelningsrätt denne dag
faststäldt laga skifte å ?/,, mtl Lidbacken N:o 1 i Byske socken
har i fråga om ståndskogsligvid: bestämts, att ligviden skall ut¬
räknas i penningar, men utgå i träd efter angifna värden att

- afverkas inom två år Hb irskter, hvarefter ligviden så verkstälts,
att Otto Eriksson och N. Lundmark berättigats att afverka träd
Så = till följande värden:

| Otto Eriksson & N. K. Marklunds egolott för kr. 86: 79;

d:o, » G. Lidgrens PE ALNÖ
ER N. Lundmark > A. Perssons : > 002 OM
d:0o > J, Nilssons. I RA
SS | dö > J. A. Johansson hrs NR

d:0 >» Karl Stenbergs > » » J4: 95;
; d:o » N. Lidgrens ? Hornet TOT fö:
| d:0 >» G. Lidgrens > ie 100: OM;

& d:0o » Johan Lindgrens = >» Pr OE ET,

Tingshuset vid Skellefteå stad den 30 December 1901.
På Prod rudes Rästons vägnar:

Hö Söderbaum.