OCR Output

3

— ARA

åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om
kungörelsens uppläsande i Wännäs sockens kyrka, —

at

Uppläses i Umeå sockens kyrkor.

| NODE «X Sandström i egenskap af förmyndare för
NEP. Gralinbergs omyndiga barn har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kotunmissionslandtmärtaren I. A: Lindahl att verk¬
ställa laga klyfning å hemmanet !!/,,, mtl N:o 3 Böle i Umeå socken;
Och varder, jemlikt 13 $ i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättnin¬
gen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom åtta dagar, efter det denna kungörelse blifvit i
Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med Yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i: orten att hit insända bevis om
kungörelsens uppläsande i Umeå sockens kyrka.

1 länets SR ror

kusgöres härmed att Borgmästaren i Skellefteå stad Carl Öquist
blifvit utsedd till syssloman för innevarande år 1 Skellefteå elfs,
Kåge elfs och Bure elfs flottningsföreningar.

N:o 7. På begäran intages följande
: »Kungörelse. |
Vid en af Skellefteå tingslags Egodelningsrätt denne dag

P- AA. Nyström skall för Anistad ståndskog uppbära af Anton