OCR Output

2

byar i Umeå socken, varder, jemlikt 13 3 uti Kongl. Maj:ts för¬
nyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga del¬
egare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom åtta dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Umeå och Wännäs socknars kyrkor uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmännen i
Umeå södra distrikt och i Wännäs distrikt att hit insända bevis.
om kungörelsens uppläsande i respektive kyrkor.

- Uppläses 1 Nysätra sockens kyrka.

N:o 3. M. A. Häggström har härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att
verkställa laga skifte å hemmanet ”/., mtl N:o 1- Bjurmyrkam¬
men i Nysätra socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts

egare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Nysätra sockens kyrka uppläst, hit inkomna
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolämsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i Nysätra sockens kyrka.

: Uppläsés 1 Wännäs sockens kyrka.

N:o 4. Sedan &C. J. Carlsson härstädes anhållit om för¬
ördnande för Kommissionslandtmätaren I. A. Lindahl att verk¬
ställa laga skifte å alla egorna till Norra Vesterselets by i Wännäs
. socken, varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga
Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delegare, dem förrätt¬
- ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af ta¬
lans förlust, inom åtta dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Wännäs- sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande;
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;