OCR Output

Kungörelser

år; 1902.

RAT ER Oe oe.

Sör Bl | lakanen 5 — N:ris 1—9.

RS AAGE as KAD STATER

Uppläses i Umeå sockens kyrka:

N:o 1. J. Andersson och C. Andersson hafva härstädes
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren I: A.Lin¬
dahl att verkställa laga skifte å den inom Djekneböle bys. om¬
råde belägna, under hemmanen N:ris 6, 12, 13, 17 och 18 RÖ:

— ”Djekneböle bys laga skifteskarta betecknad med Litt. L.; Och varder,
Jemlikt 13 Si Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå

inom åtta dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Umeå soe¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman,; åliggande det

2

uppläsande i Umeå sockens” kyrka.

Uppläses i Wännäs och Umeå socknars kyrkor;

N:o 2. Sedan E. J. Eriksson och Erik Strandberg här¬
städes anhållit om förordnande för vice Kommissionslandtmäta¬
ren M. Bergstedt att utstaka rågångarna omkring urfjellsegorna
Dahlsänget;” Sjömyran och Gubböleänget, belägna inom Bråns
bys område i Wännäs söcken och tillhöriga Brattby och Gubböle