OCR Output

ITZEIT-WTITTETEZFDkksxs"’«"T«"—.?sks««5«i«ss"«.··. «?.«k ’s?33«««·,-.-«· kswsgksszgxixsxirsxizs Lsxssiks»I:«Z-::.«s4»iss:33:7k;-? Jsziscssssgcp .—.· H-: ps¬
sp «’·-««--’-’«s-«:«-—":·.·—-s—«-«.III-.- .«.-«-’:-Ik—’.-. .«.-.I»«.s;k«2;s-ic. Oi »s. Iskxgsfäskxässz.ZJ:.s-’:.. .:::::.ss.s«:s:-:Ix...--. »J—-«»·:-si«---·s:-..... :-S« s¬
. I :¬

- ««

GJOCÆ 27

. . . O! dstpsersts Herde, gif

» Der jag din fär fä waktarf —

« Ar de ch ewig-i tif : — ¬

3 Och jag mir ämbet akratx
; Dä du stst uppenbar

Blir af din himmels Thron¬

Gif mig bland Ängla-skar « — — .

Eis oförwansklig kronx , , — JTIJII

· « Amen.

s
l
¬
1
«
(

z( m

T

A-?
¬

,.«« v »
. J,--«—

7 , LI- . «
J«Hsss¬
-« seW

JA

. » « - -,--.M

Js-,

l

-.«.»

Akt-s

« I « .» v . s Es
. . — , — ’ s F
ksss »O s- AND-F ki- i
ins-kaput In
k-:7s;7., sppsszpås «

III-« Es ( ( Mk s »O DIE-W¬
- « -:.:s:-:s.«-:s«s:s.s«kis¬

« « « s - s. ¬
LIEHIYJC « « ·s skss Asd- TVJY . Hv¬

-:e"sk«e«