OCR Output

( H, s- - s . v
U- s Z, Mys¬
ARE-?

i f
. . ! k T . .
I- N I D- XI Ist-«- FA- UST-! M (-« i
V « »O si:k:’«’::3-T«·J:xszk3cs. -:-N757373I-:J- —--—·s-«-----«--«- »

. xspipsz

x

cis )i o ( w izii

och kraft, lif och salighet upfyide, ia til et ewigt lif ublagnyfbms
widdetta HERrans Altare warda begäende siniFrcszlsares Psy¬
äminnclse. Ewiga kärleki war i näd och barmhertighet, i tro¬
ägttfärdighet med alla dem, hwilka genom dina ticnares förratts
. ingkwarda fdæenadt med e·t band, fom utmärkevpenhcs tsaligez
förenmsgen cmtllan dig och«forsamlingeti. Ewiga liusl up ys des¬

ras gyifter och upwäck i sinin tid til et ewige lif, alla deitroppafy —

fom här wasrch öfwerantwardade deras moder iordenp ati d»eß ikök
tetil dvmedagförwama Rättfärdige Gud ochFadtrl Hm nä-,
des band pegexesipinanda,st,ixnga,» bog och sinne«," gr,cngcit«af;
dem,du mig gifipit hafwky mätte genom min försiiininelik blcfwa
borttappadz at,mgen sial mätte af mig blifwa förwåtdslosad, el¬
ltr nägolisblod på »den stpre dagen kme ur«min; fqttcga band¬

;«.; z-«At«denna·.miix hierteliga önikan ych bön til Gud inättk blifss
wiziipfvldy .äte«rstå«r, at iag til flut anförtror eher, mine alikelii
Chemie famt joch synnerligem nårwarcmde; vch fxänwakqndp,un-·
dex Gyds fizrbarmcinde tzädes band-. förutcm lzwilken mmtieiist ,
mm nir, mm ähpgw mm wasovxchomsovg cu: och lzlir etrmgcz
werkvch et blott intet.· Kommer- mine alEeligaste wanner, tmg
til bielp meqedra förboiieu Kommcr med gndans räd och dåd ,
med eder karltk och förtroeitde. Kommen med trygne och up¬
nujpksamme hiermisz helingtzdsz bamvch warmer, at wi
mäggsfsörenci wärt bicrtas begat infötz wärs« GEMEIN¬
Chrtsti Gad; häriighecenes FAM, at han iviile ifwa oß

Wisdomfåjisk och uppenbareke s andä til sin— indikangph t:

. er, sonxzär sifwit wtkta oth» for ä Guds rikes hemlighetztib
blinkt-Hok- medl» migi eppmkzgndaz kämpa iutc Evangelu :tro.
fruktfczije i alleA quii ssiemzugartk låter» edertliusxiysa

för- lell eins gean "«-»cu:-«biiiinandi0k. titles til GUD Ochs-Dass

rds . »s, olenz Efäx öra ochzföriitmma war sERren äti
Hob-: »ar» setz-; sähst-state qxpipnerligc;-,s och Hans fän-«
Itggift stkksxepqugtz... : . z . .; ¬

«.« « ,.. »Um-— «z«.-fj ;·«» Is « "— . " " «
.."«··"sKöt;im«er»- — HLVUL RMMvade-,:ären-:« .—.som af djefwiii
ken- bTIfWM ckanHade - of Enden erjkräkm cis-Mit föcfölgs
de: anförtron eder Gudi ochDuptacker för· edm Lärare hwad

. edtv ·

« BEIDE-«- VIII¬
, ; Fszckpzsikflsx Akk¬
fs-...IJ-·«7s-«-i k« sss

»T»:-.,fb«.«,«« Hex-s Hq Osts¬

« v«
XVIII-WH¬

I - s

He Jst-H .

1-«.,k« U

- s z« s¬

s P il I I¬

I 1 I s s c i . ! «
.tt’V. Q,:«å31dkäk:ksbstx R

«I-·-I-·-·x) --»--«—,! .»z. txshx
kä"ä«2-istsssi':-:-:i:««s;-«s«ssss
Ast XCVI-: MAMQIEYUO H i, JIJTJS

r Ist
Es 7 szh

«-«·.(.,

170

«"-Ps. wes-H

QPIN