OCR Output

Pf— M 5s
Pf. 72- z.

¬

" ¬

Ps— 7224-7¬

v. 17.

24 Æ)O(W

Konangg och Ofnperhets hierta dertil ,- at jag emotmta förmodan
btifwtt sorotdaad til waktatesor en szrsamling , den-sag icke köm¬
de, och der sag etens warttsedd. Jstaels Gud upfyue alt wär
Kommgs begat, Hnskan och a-nslag, samt bugneDeshjerta, es¬
ttr Des upsät, at tgextom denna besordring söka Guds aras förkoß
rm , samt des marda Församlings hugaad, ale och upbyg¬
gele. Jstaeks laxare styrke Port-Im i dcß höga äldcr och under
Hans Mazestats an warande iukliga tilständ. Guds band täg¬
ge amzu lof och prydelse ugpä sonoim at under Hamzreges
rmg pargenannu mä stambara frid ibland follsæoch hogars
na rattfardtgher. — - . . ,

HErren bese le sina wärda Församlingats hopp uti Swtas
Nikes utkorade o hyllade Ars-Fdrste! ·Himmeletts Gud btbei
helle Hans hierta wid rätt och rättwisa ewznnerltgm at Hatt mähe¬
holla d·et elända folket och Christi sörtrvkta Församimg void
rätr, hielpa de fatriga och forrwcka de försmädare. At
i hans tid mä den rättfärdige bsontstras ,« och stor« frid, til
des mänen icke mer är. sHan gifwe Heu m etlängt lif: Haus
dagar wart säsomSolens: Hans has-war ewalsi nadt: Hans
dSäd förmerad , och Hans namn räcke intil e keckem-nan¬

erneo « . . «

Guds näpe och »frid» föröke sigimed och’utt alla denna mig
anförtrodda Forsixmlmgs .wärd»a· lemmat ioch åhörare. Guds
ewiga kärlek omwarsaze dtna fadtzr och barn, dan Larare, tem¬
mar och·ähörare,, du kara samt wid mit blod körbundaa Stellesteä
Fdrsamlmg. »Guds Ande dpue och regere mm samt miua trogna
medbrödcrs l)1etjta!och"tnun, som für dtg HERrans dvra Ord skoz
la lara och fdkkumzax As denna stizl utgånge eld, kraft och.anda",
som röte, wande ochtegcrealla åhorares btcktan efter htvairs och
ens tilständ til en brtnnande Guds och JEsu Christi kann-Odem
och Hauch ·Ach! at af allas·deras namn, som i denna Korb-v
Matrikel bltfwa upteknade, et et anda mätte satnas«, Dä höckörna
skola uplätas, eftet hwilka de beuge uti detetha ltfwjet skotq in-·
stottas. Atlas deras sonder warde kastade s ha stns»dzup tilkwig
tid, hwilkom syndernas fdtlätelse blifwer af eß tEhrcstt stadtilsagd
och fdtkuanad. Deras sxålat watde med Andans stockst- hakcsg

o