OCR Output

« a I III-! ;s- IV Ist-l
III VIII-. WITH-VI HEFT-« HEFT-L
s « est-ret- -.«i.-.i.««.s« J-:-::.«—.k W. k « ¬
x .« x »
!

- lade i sizrg och wära wiin iklagogrät. Hwarföre twisterAmpsgsz
och twedragterkilmär egenödeläxmelse sbland oß upkomfmitz hwcm
före ondskawförsmädelstn emot Gud«,«otukten och gxkdlöshctgn blist
wir qn fornåm och lostig landssed: hwarföre wi i siålle föp såd fått
yplkära agnar, tistlar och törncm hwarförewisiyrr, når ingen
zagtzr oß: hwarföre wi wändtwära egna swärd och wapn emot
oß fielfwm hwmföre wära fasta Städer warit fom sikgonarräd
med mogen sikom dä man stakar dem, falla de honom i
numizem som dem sra Wil: hwarförc wgra tilsiykter warjtsä- . s -" i
sont sonderbxnrna wrstatwcm då man stoddesig wid them,
genomstungo de handena o.s. w. . , · Esas 362 sk¬
» O
Åtankan af detta och".andra sädcma denGudkmeligq räktk »
fårdtghctenes oomstötcliga per lkal ej allenast kjcna oß til årkåm ¬
sia af wär förpa odctånksiimth man ock til upnmntriug at hä¬
daneftcr wistlgmse omgä med Guds Ord foclyvc näsdcskkatter
wär gode Gud Ist oß derutinnan Indean Emedan wi »wetc och
kro, at Guds gvdhet ej öfwekgifwcv oß sä snart wi bryte;jåfä wi, i
genom wärt espet exempt-U pwöwa hans hans Faderliga barmher¬
tighet , som drmmr wärt bopp om hugnellgnre tiderjsä länge«
bim ej aldelcs tagen sit ords :ljus ifrån oß, umn, eftcr sin. nådiga
lklckelfe, läter der fknnma rent»och oförfalfkadt iblaudsoß lämss okh «
kredikaa Hans förslm hör««nlikristvas, at han pä oß fullbordar

...,-. »v-»-—. -. -..--.-«.,

it nädiga löste ozn des bibelpllelsm Då wi, est-IV wär Frcktfaresz

drmaning, bedjasädeneeksserrh at hkm Iänder atbetare t

sin säh. Sä är Ingen twifwch at han m gifwer oß set-dar Raum-Ja
efrer sit- hJerra, de oß föda ffola med lärdom och wiphetth zuz¬
och will beställa wäkrare uppä rina mit-rat- « o! Ierulälem , —
de fom icke tiga stola hwarken dag eller narr. - Efai 62s Es

uru ,1vida’J, mine Hlsiclige shömrm dctta mäl ederwåb
färd e tcrfökt och Guds Prdnm estertölgt, derow lära· edm cgna
hjekkxm mcd ederbåst witnao zintvgm För mm del årkünnerjag
af hurtats grund; mm Guds godhct, som sfönmt mig at få tjena
HERxansmekugheh eftkr yet puuy och de gäsfwors män, fom
hcm ssielf mkg tildelt .och gtffwct At zag öfwcr min wäntan bliswit
til denny Fdrsamlmgkn be ordrad, der tilskrifwer fag blott och alle¬
nast mm Guds alwisaxsiorsym som bewekt och stprt min nädlge
— Ko¬

-. ; : .-I.J- ----«»«(¬
. In »Is- HHSABJHJJTKFJF Mk- sI I-. - s ss .
sie-TM"«s..«-.-«I-:s;-.«I-s »He-- Ase-sä- IY wes-«
LIHJJYD .
Du ¬

. »Ok¬

: . , « J
« , ( »z-( ssv s Hof-XI E