OCR Output

p· .- xs--("-s(
. t- sssasts Ist-Q¬
« -»- s» zur-U teys·1«v«-s«

, , » , , « -,- · , .s.-.s.-...s. --.·. ·..·.s.«.s--.s.· s.-«.-.»-.O.s.-.h,«..kfs«

22 GJTÆÆ

de-, fom mänga ttjiderwiiä til rärtfärdighet, söfom sijernor ¬
Dau. 12:3. i ewighetz . s
Besiut.

» Mineätfkadtwånnet Tiden tilläter icke at för denna gän¬
gm wcdare fulfölsa w·ät bettaktelse. Qm man ei hunnit anfdra
alt, fom wtd et så etkt och·angelåget åmne kunde andragas, sij
föpmodatia dock fä mvcketi Cl)riitctig«cnfa1dighet wara sagdt, at
wi ä bägge tdor låra fänägot at tånka»,uppå, och som kan tjcna
oß til ärjndran, lärdompch upbyggeltr. Som jagsiulltjkrvmta
in fikr HERranom out sag wjllc pästå4 at allg-, fom båra namn
athirath csielfwa gernmgen sporde en Evaxtgelcik Predikares wert
och utråtmde sitämbete repcugctz sä fkutle iag ei mindre försynda
mig emot sanninqen, om ag wille wwwwa detalla, fom mtna ,
sig wara lydigc för och äh« rare, sin plcgt och styldighetemot sina
Lårate påtånka samt redtlcga efterkomma. - To, som förfarenheten

1.Cor. 4t 15- gifwit tilkånnm at man tblcznd set-dar funmt legoherdart ibland
Fäder, Tuktomästare: tbland Evangeliskepredikare, Bals
Esa.—56:1o. präster: tbland propheter, evstx ochslate hundak: ibland wäs¬
2.Pet.2: 15.rare, ulfwar: cblandc mäntziskiyrs Mare, Balams Prophe¬
Esa.9:16. ter: iblaudtedare,s forförarez tbland Siälesdriarh Siälemörs
« dart, ctc.sä bacr man ibxand ähorare funnit forsmädare: ibland
Guds Ords gorarc, loie baß-errate: sibland lydige fär, stinkam
de gen-Fr: cbkmd mannagtedborgqrq sienderttl Christi Fort-:
iblcmd Guds äkallare , forakraret ihland HERrgns tilbedjare,
hördnackade «och oomtkornet hxerrat och orom ibland
Ap. G.7:51.Guds barn, djgfwulo bat-n, falle med alt bedrägcri, och
med a·lla Eist, header rii Guds Ord, HEtraus tjenare och alt

det rärtfärdigc är. · ¬

, Mitte.Chriftne! som Guds ord· äro «i cwighct sonne, fä haf¬
we wi och wärt syndcga land« tcke lange fcdan fätt fmakasoch Qta
sinkten af wåm gewinkt-an Om. Gudsz otds och des tfenarcs för¬
akc hat alla tider warit et förtbod til lauders czch folks undetgäng,
hwqrtil nzan bäde af den heuga Skrift och tdqurczkheten kunde
anfötaorakntliga prof af exe113pe1;»sii«hafxvc wt c1 jwåzt före at
uttätna otsakcnz hwarföre w.1m«hognds,dagarsann-Merman¬

. a e