OCR Output

O)o(w 21

J nnseende til gemenskapen medde helf-get njuta trogne käm¬
re häp i tiden mänga härliga och faliga förmoner. Den hugnad,
som ne at ärfnra der sERren weckar med dem, at ordecblir
stadfäst och. hat framgång, Christi rike utwidgas och ondikan un¬
dertryckes, år stor hos alla trogna, meu i synnerhet hoslörareney
som få se sig derigenom warda med strecken wälsignelse be¬
pryddes Ju mera djefwuxens rike förfkingrath tu störrelydnad Ps- 84: 7.
för Guds prd ochl in störte fagnad förorsakas. hos des latare. Som
det år et säkert kejnn mårke af et djefwulens barn och den syndiga
wenden, at man fdra tat och förföljer Gnds änningebod , få är det Ap.G.7-52.
ete kaunemärke af de l)elige, at de åro sina lararetlydigeoch efrer¬
foha dem, at tbe holla dem heder wärde, at de bedJa Gudför Ebr.2z:17.
dem,atde dela alt godc med dem. Som d·en helige aulus måste 1-Tim.5:17.
wam erzwidtmder »werldene,siwag och foraktads, lifwa ban- YOU-CAN JO¬
nad, forfolgd, shädd , chsivm werldenes afskrap, hwars Pszr· ?¬
mans afhugg, nämligen ibland de ogudaktigctz fä blef bgn der-- jMzstJ
emot af de trogneGalater anammad iäsom en thtds Angel;
Ja säthn Chreistus IEsiIs. Om der hade moJeligic warnt¬
hade de fina ogon meagckr och gibwit honom Sädant öde Gat. 4: 14,
hafwavck alla trogna tät-are- i wenden-: Af Gudswånner ålikm .15.
de, af Guds siender batadet af de teogna hedrade, af de otrogna
föraktadetz ctf Guds barn hefotdrade,· af djefnxulens barn förfölgs ¬
de. Christi reget stäte fast t ewtghet, af detta tnnelzolw hwilken
eder horerz hanhorer mig; och den eder foraktar, han .
orakrar mtg. Lofwad ware HErren , sont leder dem faligen Lug w; 15»
äri werldem och eftex sit heliga tät-, som« sinnas i hans gätdar. «
Om de bltfwa wid lifiens ord« och uträtta in tkl ändan sit åmbete
redetiga, sä hafwa de en hårlsghet hos Gudt förwarad «

För der Andra efter döden , dä den östverste Herden appea¬
bar warder, ocb de stolcz nndch härlighetens owanskeliga
krono. «O«m HERrans nenare blifwai werlden illa-bekäme, få 1.Pet. 5:4.
Fkola de t htmmelen undfå en nädclöm som inHen skctlr kunna dem
tfrän roga. Härcförjkutnwper uptagne: hat föraktade, Jdet¬
tcx heder upfatte: hat holdzee for ursinnige och deras ändalykr
for en stam, men der raknade iblaned Gtids barn och deras Wiss» B«·5:
arfwedel bland de hellge. ätforaktade lampo«r-, der ski- 4, 5.
nande has, dä lärarena stola le a föfom himmelens Gen-geh Joh. m: 5.
» « Z c- «

JILIZMMHOHILETJB issikzwxzkismckcsr — TM¬

Ei
.

t

’l