OCR Output

20 w )0«( Ox¬

wärde dem är. skånkt from för werldcnes bnrn, sont holla för den
största kycka och förnnnh at fä fdrknnna männiikimordz at fä. bebe¬
da seid cmellan jorqun Konnngar, cller fä wara mågtigePotew
taters Ministrer och fänningehod«. Når trogne gären-e fä kanns
Guds medhjelpare, och bclmvce wårdige, at fora nya Testa¬
2Eor-Z:6i menrstne ämbete, fom rartfärdigher predikar ,e samt, wara
: Cor. 4: I. staffare til Guds hemligber; få kunna de holla for en rinqa
ring, at- blifkpa döznde af weelden och hatqdezaf den himmelfka
L«T·12-42- Hnsbondens tjenstefolk, «hwaröfwer de ltkwål åro satxe Deras
ämbete bar klarhet, mer ån det, som istenar upgrafwkjc war¬
merän iordnka stinttingebods, fom ieke hafwa ·sinlars wålfärd til
ändamäl, icke »at efknekunna en andeltg och ewig frid , utan blott
hwad iordene tzlhorey scke altid med, utan ofta emot Guds wilja,
ordning och walbehng. Deras åmbetc bar kraft, som werkar
IEVVs 16s 10s IsErrans werd genom« och mcd dem, efter wärtEwangelii inne¬
hold. Dem-Z ämbete har myndiqhet, störte ån werldenes barn
wan tro, under Christi färahzords ansiorande och Guds dyrköpm
örfamlings rege-ande. Des bar sakerhet empt worldenes trug¬
fg at de nnder werldenes största hatande och förfdljande kunna wa-»
ea ägare nf en himtzjelik ro och såkerhet i sina hiertan,· samt i wär
Ps.92:14. Guds gest-day weist-am ändyck ondsknn ssulle göm deras werkd
« "«— til en tåredaL s en himmelskqudren bar awrig tolt och wawer
aldrig tvlandes, at hans trognc tienare blifwa lemnade tröstlöfe,¬
eller deras plägare och föeföxiare oldnte.» Deruppä hafwe wi utaf
Guds heliga ord, af nlla tiders F stotter, m af dngliga förfareni

beten et öfwersiödqf fdrsäkrande loften, per och exempeL

« Når Gnds Ordstjennre warda kallade akbecare i order
:Tim.5:17.ochlärdomen, säntwisesperas förmpn fratn fyr werlden, sont
arbetar i fåfångeli beten, i synden , ja ofta : dkefwulens merk.
Matb«9-38-Wär Frälsaren jelfkallay dem arberare i sftzRrans fäd.
Som en äkerman hat nldrtg hugneligare arbete, an dä han fäe «

sysin med adens utsiiende och skötandez altfåkanen Christen ekhaß

wa· tågne ammare götemäh än hä ban fest nena iHERrans plan¬
kermgsgärd. Der fann den beuge David-dersöre sade han: sali¬

«gc äro de, soxn i dino hufe bo: en dag nci eina gärdar äe

· härtre, än ehest rasende: jag wil hälre wakea dorena uri
mins Gudo heite, än länge bo tm« de ogudukrigashyw
Ps·84:5- 11·dom. J an¬

Ap.G.2o-28.

« c