OCR Output

- L s
-« « m- IesV-Pf

« G )"0( SEE- !¬

ösiversteHerdeti allena undersifwen,. ikal blifwa hefordxcxd och de
försatte cdet himmelka wäsendet timeligen och ewmnerlxgem . s

Detta heter, at stöta dem alle, som de derarsicverz Och¬
de Lärare, som i deße mäl, hwilka imängfaldega andrq plegterech
ymsdtgex fis utsprida och ertra, genom GudsAndas biständ rede¬
lega sit ambete utråttm de hafwa at hugna sig af de förmoney fom

ers-den« gede Guden alle sanna ewangeliika Predikare cito förundte,

och dem wi nu uti den
Tredje Delen
af wär betraktelfe wilje taga i öfwerwägande.

, At bära namn af enewangeliik Predikare bar i alla tidet wa¬
rst för werlden och Christi siender en ringa sak. De , som hata
Hijrem kumm ei antrat, ån hata tjenarem De, fom föraktade
JEium,de-fdraktade ock hans witnen. De, som försummadeKo¬
nzmgeus kauelse, at komma til dröllops- de rogo ock farc pä hans
Uenare, hädde och » «
Wär Fräl ares ord åro sanne: safwä de forfokgc mitt, fä o¬

dräpo dem.1- Sädant år ei underli it:Math.-2:s5..

la de ock örfölja eder; hafwa de hollir min ord, fä Warda Jvhi IF: soc

de ock hollande eder. Som werldetx wisar dermed, at hon« icke
immer Gad, fä wisa deretnot Christi neuere-, at de om werldenes
gunst och förtroende ej åro mone och angeiågne De bafwa pri¬

vilegier, fom werlden icke wet Umf. De hafwa förmoner störte, ¬

hårligare och waraktigare, ånwexldew och·;som alla menlöshetens
pesioottareoch sanningens fienderi ewtghee ei ikola wara mägtige at
Iftjån dem taga. Fdrmoner lmfwa de - «

Först itiden. De besynuerliga äretitlar, med hwilka HG¬
ren Gudi siehet ord hae behagat hedra since trogna Beamte vä¬
minna oß e; alleizasts deras åmbetes skyldighet, utcm o om deras
ämbetes hega worde« Guds faderliga omwärdnadomdem samt
sdemf siytandesiäla-fagnad, hugnad.- och sickerher. Nat de kallas

ewangelifee Predikare eiler Guds nådes bodbärare,Guds ords-AP.G. 6:4.¬

förkunnare, Hrsasnlingens predikancey och sänningebod"-i2Evt-5:18.
O - V. Ic¬

Chrisii stad, mätte de hafwaCdrsab at påmimm sig den ära·och
sp ! z

werde