OCR Output

II .Æ)0(G

wägar och,ikadeliga stigar. Deßa mäste de igenhämtm warm och
upmuttttg til at ei öfweräifwa sin församling , utan wandra päctx X
, wäg- muta ettahcmda »et, holla sig til et färahus och fäiedesi
tiamtt och wärt, med bterta och mun, ·i läro och lefwttne hqu sig
tilv den öfwersta färahewen och wära ijxicczts Bcstop endrägteltga.

Widatd skola de förbinda der iärgada , hwiikct ikety dä de
med Ewangelii hugtteliga iäm ingjuta Guds nådcs olja isytida-så¬
ten och med Christi råttfärdighets mantel förbinda de strimor, sont
af samwetets Etwa Diamant och med iårnstyl blifwit isbotfärdiga
svndares hiertan ingtafne och ikrefnn At sädana sätade,förbquadt .

RAE-Fuss och afsyndenes gift sargade samwetett måtte fä sindernas forts¬
ggezstoch lott ibland dem, som helgade äro genom trona tll
rt um¬

De ikola stäykqdessivggch m ster, dä de t»ilfe, atde swtti

Ue och anfiiktade ei bltfwa i dexas zvaghgt ’fwergifn·e, Heller de klcns

modtge, hos hwiika det andean xtftvet an u sit sivagt, fom hafwa

at ksmpcttmot otron och deras hiertas naturli a härdhet och Lall¬

simttghtt t bönett, samt Guds ords andäktiga Hrande och·attwätt¬

. dkmdy ej möge ·i deratz blödighet och sinnt-s oro törwärdslofas ellet

- .- hielpwchttsösttöte leimt-m samt dä de komm til upbyggelfe och de
»Ist-IN- swagas stvtkashtz walckdem sont tallehqnda bebt-sämisc¬
ätsiggdoåm tfatttg om,- t bwatiebanda anpelig och lekamitg ndd

a e ro. .

» « Åttdteligen tilkommer alla ezvattgcliska Predikate,sat bewara

hwad fett och stczrkc är. Hatmed förstäs de« fom i förtröstan

pä fis sielftva råtat förmätctthtzt qch andctig högfård, tto sig war-a

starke, ändockgoe åvq swage: tubilla sig wqta rike, och hast-Da

nog och behofwa tntek, ändvck de cito elände, och jämmerjtk

Upp.S-z:17. ge och fartigez och blinde, och nakom thån en sådcm for¬

- m « nhet och tnbcldmttg hafwa ewan ekitke Predikare deße fete och
· ,· starke at hemgra,,at»nedert«1ä dem-H Zögmodiga tankar och förmä
F« « dem at ärkämia stg for fattme beuädade fondare, famtendastiäta
nädenz meti ei deras egen·fbrtmnta starkhep wara wälquv öftvcr

»Ah uti sig, sä ftamt de wtha at detas walfatd, som böt its-km diktn

. « ver a,

F

’«.'«;i:-s,f-«;;.«s-«F;sxs-- --·:s«;
« JOHN 1 « s