OCR Output

Æ ) O (» M 17
med ikarva medicamenter beredet den siukg til de ljndrsgares Sirnitz¬
.tande. Den barmhertige Samariten gox olJo i fåren, pådet de
matte belas. Men han måste ock gjuta wm in, so·m ikulle de sam¬
ma rena och frifke holla. Altså hafwa trogne gar-are at tgenom
Evangelium predika frid och fdrfoning,utan at fä forkiga samt, buru
friden kan århällas, samt de lefuads plkktey medthpklka de benådm «
de bafwa at ukwisa sin trohet emot Gud vch Förionaren JEsutw

. Om ewangeliske Predikares göremäl är sä förkunna nåden, at

alt folk mä blifwa af den samma delaktige och i den samma bestän¬

·dande; så mäste hcm widare weta at föredraga Guds råd och ded¬

bmg med dem, som en gäng anammat näden, at de mätte bltfwaxs - es¬
t«trone faste, i nädesn«waxa, samt i alla trones krukter förkofraij och

rcke hlifwa«.« -««Här«blitwa nu äter sä mänga gdremät,,som ätikunak

den ar emcllan de mängahanda lemmar, som bekånna sig til Christi

memgbetz Guds Fdrsamling hat på forden sliknasej sallan wid
en«fårahxord«, hwarest aro starke och swageJ sixike och hete, wilde ech«

kame, sec. Men Jsraels hcrdar ochewangeuika Predikare ttlkotm

mer- at, under den öfwersta chdans efterfdekgw Upfoka der bors¬

tezppadm igenhämra der torwildra, forbinda der särgade,

starka d»er swaga, hwad fett och starke är, bewara, och sä¬
ledesesikora dem alla, som de berarsiwae. De hafwg först at Ezech.24:16.
upsoka deceborrrappadO bwarmed förstås stidana War, som s. sag-—
antmgen ei annu«hu1mit komma i Guds ychJEsu Christi gewen¬

ikap, eller fom wal en gång kommtt,- men fkilt silg ifränshjordem

Deßa hafwa trogne Predkkare at upsöka, htpi ket sker , dä de
forekomma dem med sina.artndr1ngar ochupwackelser, ställa dem
derasesilsjånd förc, at de mäge Hopna ögon, och omwändas

tfrön use-röter til ljusiy »" och .i ön Grans« magr til Gud :- Un-, Ap·G.26;18.
der försakranv at nåden thristo år allom tilbuden dxh stärallom «
oppbelyf, som fatta det upsät, at witja sig til· Gud omwanda och sali- ¬

-. Ewangeliske herdar bafwa at igenhämra der förwitdta." ' .
De hnfwsa at med herdastafwen ej allenast han Christi färahjord X
tttsammansx under et hufwud och fdrtwar, utanj i synnerhet hafwa
upfikt och xvakande dga uppä dem, som de marka xued upsätekiga
syndee welm afwtka Ifråu GudsCordsbod och wag m uppä galna
Wagac

su¬

:, , »¬
DJ

It
»A¬
»
»¬
J