OCR Output

l

Gab t: Tö. S

.AP.G.5:42¬

is - « Lw.)o(w

sdem til,»som i föysta Församlingen cworo Apostlarnas redfkap
och sännmgebud wid drfamlmgarnas uvbvggelse och sthtsel , dock

.-i sielfwa gärningcno .l)ufwudbemärkelsenl-ommer bädesApostlar¬

:na s.ielfive til,v .efter wärt Evangelii innehold (v. 15.)z ochjäm¬
wälallom dem, som efter deras tid in til wetldenes ända skola

upbvgga och widmagt holla Christi Församling pä den grund,som «

af Apostlarnalagd war, ssamt genom Evangelii predikande och
sGuds mädchäfwors ·utdelande blir fulkomnad. ApostelensPaw
Aus såger fig wara kallad derril , ar hatt fkulle genom Eva-k¬
j elium fsrkunna bono-m (Guds Son). Om Apostlmcmszi
gemen «berattas, at de hollo lywar dag uppä uranrärerwäw

do -ar lära och predilka Evangelium om Christo, uxitenis ·

—- lec .och iall hat-. Härmed efterlommo de wär-' Frälfarcs be¬
xcilning utc dagsens heliga Epanaelim Gär un« helaswerldemt

« och predilser Evangelium-a om ·l!rearurom- ’Som tm E¬

vangeliitm Tinnehölt läan om fyndatörlåtelsetigenom Christtxm ; ’och
följagteligen den «rättfårdigl)et, ksomkommet af trone och fdr Gudi

-.allena gciller , Lä skallas detta sämbcte Nw Testament-Ene¬
2.Eor. Z: .6.

«ämbece, ibm ratrfäydigher ·predikar., etc. Och, »einedan A¬
postlarnas gdremäl sei war ·-ät,lktlligt ifrän dems —.eftertrådates, fä
wida-—ändamälet sit en salighehjom spä- enazanda sätt och ge¬
notn eucilzandii medel allem sblir stilbuden , säf iier, at trogne Lä¬
tare in til Verweile-; ..ånda · U .allenastg«böta«.kallas Evangelist-g
Predjkartk Man :ock atstheras-gdr·emäl år til .a-t; predika Evangey
IIUM i det Uvsåh atalt fvlk må bliftva afden tattfåvdigbetyssom

« förGudi stillen-, Oelagtigr.s . .

.. i Somuu Medi« txedikaiissävtätlg Läratkeszpufwudsgörcks
W- sä fort-rittUdeändeetmjodzjje1sivqsdådms bestem-obg¬
-at de tillika«e1-fdksitmmcz-, Hundert- Fa-«Ehr·istisnteliig tsom med¬
len, bwarigenom en månmikiaxkan sblifwa til Guds it des unde
ende sskickelig Nu ärGuds ordning denna, at mänmikian genom
en san bättking och omiyändelsoxfka lätq bereda sig til nådens nimm¬
·mande. Fördenskul ängswa ngellike Predikare äfwem at,
efterderasttllsates exempehi in owaiztg prngaGpds-la ,-hwar¬
igenom senden, soms ikal rlätcis ; like Länd, vch · Mäng
nom« szangelium leder sont-arm til-Christum at undfä den«-r »

.färdigl)et- ·-»som-fqttaq. En läkaress drpmäl Hätt at;h«elaiden11uka.
Mm pm ban wtl winna sit ändam l,«-»fotdtas ei lällatts at träg