OCR Output

« göm sict rik en mur omkring Isinels has- och stä ständ¬

, M vikickelig omxgängelst mycket ondt och fkadeligit komm ästadkonp

"Æ)0(Æ L IEs

delkgett ifktidene pä zischt-m d , dä« simden fkal strassas och Ezech. tat « «

de ogudagtigas wäsende dem för dgsnen ställas. Han Eal txted J·

:Guds nie stå fpnden emsi« Guds hufes nitälskan stalfrara 2.Cor.n:2¬

hpnom, och«Christi kärtek twinga honom dertil, huru han mä Jch—7:17¬

hmdxja qch fytebvggtz at Gnds stad igenom fyndenes dch spndcp

res txlwaxk eJi mä blc wa ex: rofwarekula. Med en heltg mt och »

Andans fumodtghet , dock tmika med- hierranss ßtgtmodighetzskal 2. Turm-: 25s

hatt Fgevstoppas munnen på dem-, tvm tät-ex den inrer doger,Tit.s1:n.,
rävxgxåtsm HERmns memghct san blifwac taro och Iefwcrne

- ar .- «

·Hc·sr fordras, med et ord, en ostraifelig wandek,·och alla

jchrssteliga dygder, som pryda en- Chrisstm, de kunna emnnqtz - »

EIN pryda der ämbete, foms räkefärdigher Medic-m ChrtsttsCowpsp

Ware stå fom pä en Tseater och" skädeplats. Pä dem, deras »
fwerne och wandel äro allas öson Upmärksamw Som de med

ma; fä- hafwa de bästqtikfålletzad som Christus fielf gjorde,up¬
bvggq HERransmemghet ei mindre mep ex godt exempel och
et beugt lefwerne, äu medord och .förestallnmgar.· Dertgenom
kat; det ike,- at ock de, ihm icke rro pä-ordex, kyynaafandras
s» iga omgängelse uran ord bli wund-is »So-n dem-It- 1. Ver-. sc :¬
tclkommey Marsch en Evangeli sPredikareeak Fauna såza nnd
. auto: Mutebrqdevk was-ex mine efrtzrfolzare-,—-s äiöm ock
sag Christi; Sä ar den Christi tjenayelykkig och rått szgx st 1.Eor. n: :¬
mzed etz tryggsinnes öfwsevtvggl »Ah-Et- gddt Wgts WAGva
Jan GIa medwa Apostezlxs oheumi z· kaxgdbødxvjxoceh sit
» themj ihm fä xvandriy jönx J o fö- enziefcerdomeb
Uti den . - « " , - . ¬
, IRS-wärbeisaktelstjhdeiagsakwiEuuefdrestäkkckisärsckndngkpid —
Evangvltik Predckark nl des götemäL Dgttjcfär af sielfwn name ,
net uppepbartk fä· wcda de Mas Eva-pgelqke Preds Frekclxey EI¬
vangxltsters hwckket zopds ehan des-us- xmmnzet thier Beutel-»gen¬

Phit z: ty¬

dem

T »V» ( .a,.-"«!s sk« EIN-«- OTT¬
.-77.- RAPHAE¬
,».,«» . . Jst-—
« ? « UNHNIIUIFHHVIHJIIJZ

CI XVIII H¬
t sp- LFOYNYUAY , He «- s-k« q- - «
ys . » —- ·« « , » vK .

It. st III ’ «.««.s.«1-spx«s.«"77"s TÄTFIYkss·’7««Is-(’s«f-«’«:J«I EVU

s( «s,l»«
l« st¬