OCR Output

Jac. 1: z.

Luc. ·ts: :¬

s.Tim.2:-4.

’ y- Apso’-o:280

is W)O(Så

och derwed försitmma at sköta hierdem Er enda fär, en away-am¬
nijkwmälböx wqra dort aktad för deras ögon och dyrare, än at
detas pgen Jordcfka wäxfärp. Afsigxen at winna fjäcak tiIGud
och saugheten bör gä ochgallaframfor alla afsigter, ehwad namtr
de mä hafwa och ehwod de Må påsyfxa. Hwitkettit at ächan
mäste afbkdas näd af hdgden ,» och til deß befordmnde fordras
alla de öfrige egeznikapew som gom en EvangeliikPredikare i des
ämbete ostrasseltg. - - ¬

«Här fordras itzogheti bönen, som mä kallas det enda högikij
Uödcga i ämbexs-Lkpldexr och den fornåtpsta prydslfe i wär prä¬
stetliga ikrud. Skickkltghet, lårdom, nu- arbete och wan utan
bdneu, är som en matxntika utan hufwud. Deu, spm wir haf¬
wa wisdom, han bedJe af Gudy räder Jakob. Men , om nä-.

,gon behöfwer wisdomsä behöfwes hon wcst i sauniug hos eq Chri-.

itjenare som mä sä stamg hcm wik jkassa spukt «wiß»ü«m.
edja alth och uth äterwando och icke förrrörsaa s

« Här fordras tolamod under« allkt de beswärligheter , fom
Christi tjenare päkomma. En Evangelcik Predikare fär icke män¬
ta sig härtre lycka, äu den öfwerste Färaherden bade i werldemj

an mäste tota, omhan af werldenes haru lider motständ och gen-»

gelset an Ztnäste rela, om käm bltr et mäl, dit alla morde¬
tuugor b ifwa stälpet han mä tola werldenes hot, wånja sig
wid at lidagdch fordraga de onpcy at bemöta hwar man, jäm¬
wäl ma owanner, med sagtmodcghet:»tola«, om all ootdning ei
gär » lättatstållcx til räkta, samt förbtda nden, som ordningens
HEM bar ansagt sin· hgnd at styra och fdrese. .

är fordraz wakfamhet och nir, at han hat« a c pä si
sielfkch pä allan hjoxdxm Wakande,·ax efj ulfipargs som des
seligen upkomznm fä ulfallq at ikmgra Christi ärahiord: wakam
de, at ex ogras txpwåper Iblcmd Föxsamlmgens fpäda taum¬
wakande , at afbdjg all förargelfe,— mißhrukpch oredor , om tun-»
na fdttaga de Christnas ordning och iktckelcgher. Hans nit em«
Gud Tal dfwerwinna alt männifkoktycke, fruktan och afsigt,dä
han Mr pä sin »Gut-s wakr. Jsraels Prophetzr fä icke wa¬
ra lcke räsiaoar tot-mie- man cräda fram for gwpethå