OCR Output

IV- - IS- skgrs 7 stuxpk I i- IMP- 1 X — « I V-« -·4 Iy -k«—k Akt sssx ·7(-t -- — ¬

—. k---·(«-s. »san«-s- t-. »Es-« .«s »Es-» » ¬

« ! ps. L’-«7-’F«·ik:’·ZJHFJOFZHHOZXFJEZIFOTNXZTIWitksssszxÄststshRAE-« « spi«
I- w- .skin-.-".«-«.1.-.«-.«·.O.I". -.-.«.x.-«I.ss·-s..-J«5-J---.«i!--.«.-s.-;»I-.s:-;.-.-«s.ss-I-;s «

»so-B ).O·»( W ) fIII , »

nar, vä bwilka de ikolgpröfwas och fsrfökas«,-ijnnandetfäär-7z-»szz»zzm

Sinnes för. ostraffeliga . » , -. . . ·

: · « Men, [vm«beqwämiighetetxoch siickclighetewtil Andanssåw
bete ej göy-ulfyllest,« om man"e1»lågger hqndeni tyid,-:ac den fazms
mai gårmngen och werket· med id- ochti sitt; antvandaks sä bar Jagi
nämtenannatx l)ufwud-eg»cnskap«»s fdm bör fitmas hos ihwar E-¬
Vangelisk Predxkgre,- nämlkgen;--·at»han«,har Upsikt vch wilja»,- tileatx
efter Guds wtlia ochs kallelsg ttltxådas sit kämbetes,i»samr utratis
ta.det.sam»ma sä, at.«l)atr kan stalla«stg fjelijzIdsikånmyoms
ech« kärtek samt st« helcgtt lefwerne« til-— efcersyn:— Hans mäste -e1«al--« —
lenast hafwa låtct bepeda sigstil ct hclgadtsfahman ockupvpach , » «
Gudsåächya , sont-I honomszu Ei allenast warq1kickelig morp, 2. Tem. I: s¬
utaxx p — athxda ttdem dä-« ordmngenessHErreswilöpnas honom do-- »
renntifårnhuketsssachausqnßb Den-.r,ått;-trognassnykanzfövenrens » "— -.

ung ru«, » den: hatt tcke har; at? löfa sutxrgennvttigzej förmyndaresss Cvrx I ! : 2-’¬
e let-so örikämdes ckopplaress hgndtzr för«e I.hoxepemxm«gs,;k»ändfanxåb
at· med· hennk stallar sitrsorenct lystnadsefter«jordiskt.sndje ochi for-J «
san enga. tpallustexqtil frids ;. gtam hak,L tils omwärdnad atj undfå.
yta den htmmelfkcrFijdren«.,v rändakgapat behollirhennevbesmitgs «
tad« samt- fly hetmegClgrisioj deß sialq-brudgumma« ren- och o¬
bsefiå«c«c«qd.,k sEtIT Evangelcikx Predckaxet har· bädeförstvch fistickeack
söka sit egetz may hwad Chykstoks Esnjxijhöverx z· TEn rennssigt i¬
qlt örqnde och Foretagandeåk en hr1st1..txenaxesprydnadochs are-s
sty e, som han box«ålikajo wardera-F högreys an·- alt hwad werldens , «
kallar stoytiychhogu »g) setrförsithigdenfaldtghetzs ticärnäetkdes ·- - -s
af. Ehr-str»rkkes« forkofrm·g,1- är« en vmmelfk telnmgki som uprmxss ¬
net- hos dem ,. foms ärps xnympadezix dkt—- sazmas. Jymtradet Chvcks
sto,» och kan ej· gnnat«,- ans bät-ya- ymmghs ech- Mati frukter..-· En¬
Ehrrsti. ttenaresT gndamåll at ej. mindwatx rvtktazfitzxegen siäh an.
fina— ähörares; e1.· mergr »at-; wtfax fina-anförtr·odda»-swägen— til·sa«-. ,
lighctenk än- at sjelftradaw sin Rålsaresfotspot genomxet beugt» s-»
menlöst och oskvldtgt "lefwe·rtze).- ehwnds namncpchs Atlas-« werldenzz .
efkers singamlq zvankvi gtfwer honvm ochsdemx aga-«A som- Horn-«- . — » «
mckv medi- Esut heitgx bekamikaps ochs bindajilmks hvgnksigobek
stmttadex a -werld"ene«;. H I -- !

Christi tjeixarexäligger’,- at Ida-Christi hjord;- De få altssobpgmä

.».-K?»

id? ickes wam fdrsummecigex «leg»oher,dar«,2 fem: födgz sigx Idwa sech. z4: 2.
. :TsxkssssssiigkrkissxssskrsItLR«-'-’-x-«’-"!s·EITHER-si- «’;:«·:k"-«—s:;"4;s;:3:;;;s’;"s:s-:si;s;3kaz;å;k-xss

Miygszkky s ·k « » Y-» · »««
LNHTJHHOMJJJN I- ,- — « — »’- KERFE-III ts¬

. tzxx