OCR Output

Us »O »Bei-( W ·

, r.-Tiw.4t 6s sinnt-· lätskt Fig xmfödgf z« sryoixessssozzdomochxictxk pd»z. lördptm
«2;- .7- « iSom hans"-sEytd1abet-· och ylcgt«är-«scftetz—szkzristi brordnandws
Matth. 28:. läraalcfolh såsmästehansfjelthafwalaxtochhfkvc1f-·sig Gran-;
I9ss sitka Skrifrernzt ,- hwapest sinnes en outöselig- källdjil all. lmkdon3,".¬
wisdom.«»och.— salcgtzetp »Och ,..-·ö«om- uti den synliga Forsamlingen a-;

ro. mänga lemmar«,,afmäng"a anda siag och tilständ., barcx,yn» -:

lingar och fäder«-- starke och swagc-,. förforare o·ch förförde , erk.

fordras den«-wenin bog han EvangeiifksPrediskawisat han kcm

2.Timi 2:15,- rätrdela fängtngenes ord-, samt. få hollasig wtd der ord z¬

omwistx är- och lära kgn ;. pä dtzt hatt mässwarew smägrig ark

. ormana alka. genomjzglidiämx lardom -, och ofwerwinm
TIti-1:-9s«. dem-»kom. deremoc.ia1»it» s -- « , « - - » , .

— ( Evascfcdsani Animusi wishetIoch kundjkap has en- Evgngeliskj

« Predckareu si)nnerhet: af. ndden un-. d«e:slxusivudmäl,· fomz hörst-eisk¬
djyelfwawästndets afx Andqns åmbete- · Den-, fom skal underwisas
c.«ERRans.-. fylk til-. salcghet,- han. wäste äga kundikaps omr

falighqtenss wag-,- hcmx mästet ågai wtsdom:- och förstävnd si—

sä- jkcckas,,.« ats»·alt».»mäxte: läydai GUDS folk til upbyggtzle

« T«och« deras s jälars salighec «Yen ,.. hwilkomz Christi.jfäv’ bli aufdr¬

trodde,,; han fär. ickesiy och ofwergifdapg fären , dä han seynle
Joh;.:o:-12-..wen.ko·mma;z» Han- mästerägq ikccketigbefuc in ökatoch leda.
til« råtta; de: wxlfatande-,- samt fårdighets mr imeds thmodigheös

« straffa: zheyr,»·idnr emorstäszs ’Den:s,.s som: cjr att at. reger-k¬

2s Tlms 2I257 Gudsi orsimssingx zhwilkem han« hastvers forwärfwat medi¬
Ap«9.30:88xf3c-" bio« --,· ham mästeswsarakbeqwämsocly ikickekigvatp upmummy

« ' at1. truggss och-.kilhokkas·Christiäfävabjordzw med« mChtiisetigrlydt

es Tx «.. ; · ; agtjghex; hallavsjsg Mk ttoness vrddnf ve? Len:;l)eligi-1«oan’dex.«; s De,k¬
ists-. Tom-af- venshimmelike ysboydenrkärwaktextclsdrægäwsmästpxex
Ist than-.- wingårp,, dem «ste»· äga- ikickecighecr at. kämmt och urskilzac
govaptränssifrän de.onda, at ympa ochs afstympa»,,xqtsmlätazo«cky
-— H ·;««:Desp,--f»·zm stle her Vom-Christi-wanneuvcheftekfdlw
"«· ’ szJ wttsaswpveqdeks«afswer» enckblpftvaizbatadeyvsafsyndmsförk
stra te z «af—s satank anfäkzvdsy desmästex mum- skqwäuses at: tröstzr
. ochts wedemweckajs Mängna och uphxetpa:. .-Sc«,-7id·ßes är-» gäfiz
Jagd-,- wor«, fomeydastfäs ,- 1qu-Fad;er:.dexäro könnymärkeni a߬
Christchåriungav ·-.- tienare Idee öro egxnikaperzchmsgöxa Es¬
Kost

-7 Es Es « qungxllikePtodikar «Wstix; ömhetsinskswethtxdcs Mäng
»in-, I (-’ ,¬

»·» .;»,«,.««.« ,,«««sp2,
· ".- s »Es Erkka «
ss s

s- H-.
Hbgs

. LT s I
-.-.-:2D.-:-:-.s-«.s Eis-s¬