OCR Output

L·T«-sp«"«3c)s«i"sfs«s.!-,«I«’Ts«·s . . . M IT Eck. sei-Nil- "V!k THE-NU- « k « XII k- - «- -. i e » —-« 1 . . c k-- t " " — « - s ¬
Es «

M- ) O ( eg- ti

komm Guds dräpeliga werk uti Evangelii bemligljei,· da blefwdde — · ; P

« beklädde med kraft a högdene: sdä singv de pck ttlllka mm hier-M «- 00 I:

tan, hwilka fu mer o mer sträfwade efter at likna deras HER- · - — ¬

M vch Måstares fullkomligaste fdrebild , «hwilken kunde stiga jkzs

from och trotsasina hästigaste siendm hwilkcn af--eder straf- s«

far mig för End? JOH« 83 46

En sådcm oikra 'elighet, dock i sit matt, fordrar Paulus sä- - III

lbm en hufwulvegen "ap af alla Evangeliika redikare, då han» jä- « « , » . :k

ser: En Biskop sialswaraostraffelig. Fhutlfatyma Caple Tit· I: 74 T¬

» fordravsshanaf alla GudsOrdstjenare en föriokelfes tid, pä hlpik T

; km de ikola pröfwas, innan de tilträda stna ämbeten, och de boxa — « is

j komma lawidm at in en san straff-r dem. Denna ostraffelig- v. tak- !

E .hetengrundav ligateep twanne andrahufwiidægenlkapey nam- zj
ligensat eiiIEvangelilk Predikare finsnes äga den skickeligher, fom
fordras til ämbetsens werk , genom hwilkex Christi lekamen
mä aphde warda, samt har upsät och wilia at efcer yttersta pr.4:12.,;;
Aether-sit mbete redeliaaziträttm och sig i alt fä lkicka, at han Tau »F;-..·
stalla sif Tielf för en errean ril goda garningay med ofor- .- »
Falstad ärdom och äriigher. « ss s— " - « TM E« 7« ;

i . Betraatar man Andans ämbete til des» gmnd och ändamäl -;«
samt angelågenhet och ansan, fä lköniesznogfamy at det for¬
dras en Gudoms kra t, om skal göra oß skcckelige och beqwame der ,
sommaatbära ochr tt2 örestå.- Som Gud är den, hwilken alt,
weckar.i allem, och lätev Andansjgäfwdp uti hwarjom och e- IT¬
nomlbewiiäsik cil geistig-Gar han ock allena dem som de t- Cos- w sz
heliga Höchqu mlige til at fora Ma« Testamentfens ämbeke.. C - Iz·

» Han , som gjorde de galnas och i trone senlpierradas sinnen bund Zaon E-.- i
stande, som gjorde de orrogna och härdhierrade til wårdige E- zzs « »k; EiE
vangielii Predikare, han gör ännu och in til werldenes ända den —.;:
wärd g vch beqwäm at wara erxhelgadråfatzxil heder, sus- . s» TI¬
SErranom brukeligit«.beredrsci1 alt odx sage-k- ’som«lämspTaa.-:21. ;. Fzzz
fIO eftev Guds wilza och ordningz deptil epedaq « «- 7- Z;

« Om det fordras wishei iil at ddma smdeliga saker an- ;.:
deligen fä böe ensEVangelifk lärasre, efker iden« Inäd Gusd gifststmsw .
wit, hafwa winlagt fig· Hm at blifwakaf en fadan wishetxdelagtigx .15— «

Ich således af bamdomen hatwa Mai-den selig-: Skritkp QTW get-· 7
—- II B 2 samt »
H