OCR Output

10 » st )oj(. W

— Wi-wilie,« efker denthaUIi förmaning- til wärupbvggklst
fäsanwända närwarandehek a Evangelium, at wi, i ankednmg
af rkeße orden:iGär ur ihe a xverldena och pretziker Evan¬
ngåtsnci agom beim-kom, for. denm sänsms fvrestäxle wär

» . HEn Evangelist PYSVMF -» « -¬

« EI) Tit-des egenskaperisps : -:-.s : s-. ¬
2) Tii deß göromäksgpcsng spj · «¬
ZJ Tildeß förmonen ¬

Afyandlinxk
Förstg Helen.

- To Äskvakk acsakk krick siu Egerfuaa Mitwian de
i « . .

X « IF dödwwisFetgendzm stu» fdresäug dvna för oßzmägeutil him¬
JCM increr och derived päwanvomsens wägnarnllgka tagq sin
Gudomüga bäriizbetifuuowiig besinnt-w fä uppmbqrade hqnjsig .
til flink-eint wärt Vangeli jnnebo XII sinaellofwa Läriungarigsym

Cis gestalt.v Som honom til dtß fwersta Herdaiämbexe as Fam¬

M.ss:- dem war gifwen all mag-i himmelan och präge-dem fä
Jss meddelte ban ei alleuast de etwa Apostlgxk Am hatt nxxsånde up

i hxla wuldey ca pqu ,a Eva-Heimat allem Maturom,¬

den wagt, som gen-m Hex-« bys atra r ftkgllade och förordnadeLäi

rate Eulle warægällande m til« werldenss ända, man fökde dem

ock efter handmcä dewägargk uplizsnmg och he else, pä thtka

« de kunde tienanlla fma eftcrtradare til lärotz och le· Wes Ich-.¬

.- ;. Dese HENtJanH J· u Ldirmxxgav »wer-) List-W iyllko ige: dä
wärchsace un» eni Ewigen-; tax-we d dem-, faps hoc-:

dem’ win; mvcken otro ocb thiertaxtmhät dem tmep sedan de

akti- Christi Scholcz,. såsom haus- Läriungar, bade utstuderats,»och

»Um vom-Da de iJerusalem ikullmed um tungot bezwunka

I- .

«- ..·¬