OCR Output

: O -O »s»O« e O ou k f .· - .

»se- s-( « - 774 134 o s e W I Uesys s « o ,

»Ist , »Es-Os- sksst III JO- YFHUH CL« Es. Is- Its-s f III-NO es- JT YO« syst-« If- III-III III» FPJYHUS ff Its : Ein-TIERE THYIU -« LZZFO ff ka se· Es
XII-» - JAY »s-- USE tat-G CI Les? s- FOR .1:-"v·«v».« if- I IT- Je. WILL III-Eis H ’«-«".·’e-«’s!» « IV Me; s-J

I W Jo( M
nee. Dö M nnn le nadstid blian entgva m t W .
mbete intt och min bestdxtwärd ntan answer pä des-enden .. . «

ridstns Gad, fom igenförr hafwer i än de döda
dean fora Färaherdam enom des ewiga te amenrs Mod¬
WERra JE ssan göre oß å alla sidor stickeli e uri
alrgodc were-, staff e mi-oß hwad honom tä eligir ,
cöex m Mäc- enom JEsitm Christumjz hvdilkom ware ära af e-. ·
. wig eeiewighetti s- ·- r

Och, fom ag, jämke wärt helcga Evangelcbetraktande,är- ¬
nartaga mig tilzöillle at än dtterligare, under denna wär fdrsta z
sacnmanwaro,h elkza eder och mig HERranomz altfå leiten J,

» mine älfkeligeoch onikade wärmer- nlstädia, at sag under Edert
— medfdlje päminnev mig mit eitnbetes mörde, pligt dch Edldighet «
infdi den storeGndens anfigte med föciende HexdesSdnp · »

« . O! gode seide- som eke. spli- sp , l» i «
«- « Evangelium-, Maro,16;v.14

Then tidenmar the? ellofwa fäto tii bords,

fyntes them IEfusz och forkastade them

th eras otro och hiertans härdhet - at the icke

xrp t, , de them- font hade fedt honpnt »wenn

chfade til them: Gär ut i hela

«’ "wertdena, oeh ehprsediker Evangelium allom trea¬

. rom. - Then ther tror oeh bcifwjer ddpt, han

at watda atigz Men then ther icte troc, han
Mem them fein tro- sto¬

tGenent mit Namn ftpej

tat uthfw at.: The ftola tala med ¬

npg tungon » he dla fördnfwa otman IT

·« .

?I-s

.W --«

n« CI « . .k.
· « »O —-«o -«-.-s.i. ..-:-«-..«i Jus-:¬

.«j ·

O -'. «««« -«««««I"»" is WOAIH FQ s
«h»,»-·«s..o«'ttp«ctst«,se ·- tvszqaf·«»f

OIHLFHNHI O .
t« ! sPO Ost-Tä,«.