OCR Output

s · w —)..k-z( O

L Cop« 1222 hedtsingar ,- sont »ge! til stumma afgudar: om de äcok Bachs-,¬
1.Eok.14:1:.rer,. som hafnza et mäl, deteman erföxstcT kan: ice-— m de åry
sstss B- speise- u.t«mskamyfc« fopstönd- fom—«knäfa.l!a-·,isi pp Hm

— 28:«49« stock; sä har jag« orfa atsåja med Payqu Mig,-1.Zm"är en
EF Ek- ? szlrgrx . esblqndssl Mng äquetwslväds wederferen «¬

( « ex sag nuesibland hednmgarnw abland Barbaren .och«»owcse,
Eph.z: s. jorkumm de, obegrxmdeltgaj Christi MedomatsgI · « ;

. » »Der schrer ejiyaxngdey mine älfkexige Christnexssoöekantz
. hin-u det fpr fä« år Kkbixkaijbakst «agcatikGüdtssatsskangigsimk
Aprk z. mit fand ochxifräsi nxuxe Käse- ies» Osmia-ken- eilikeeissfärcjk
-« ·« « « bwrw somwsrsrwszdztstdds des-f IesV-Mng¬
f ' wwa som War wtl veure-instit -spis.wordM’-"« Knigick
- will här och der pöfv ·be en och pä allom hsgom has
Hefechsthskom, ers-. tilsetbarbartikt —o»lk, som sag igkeO Hände som« et
VI »H· änxmapdewäloch okpxmzo asstunqozshafpoaxs wisset¬
Hef· z? z» pxd Jggjinret föxstow fette «e«v»nifktdjfsls,sijtieme andra
·Mps, B. udap , Hocktzr kchfäe ais- M etszpt «o kfötiänzrxadrfolkz
zsx z-. om interwistshemmaij asiva -och ·19wil s «-fo»c 1älle ins
Cap. 28:.65—gen hwilo fä, waer en, sädan fdrjkmgead särahiorkd , ssöfwec
en sädan siegttg samtkrmg Nordens yol i de asiägsnekorterv

ödeländer krmgjzvrzddFHpsawling , den-as (HERresn ever-Nun .

mänga trötta f1 t och angstega Wunder-zweiten Esndwckzzsbeegs
ifjåu och ödematkcessammansktzjsatxe WigHERren Eil en her¬
de "vch"1väktare. De tysta dderunF, e hwilkas sag oftafehaft mit
tillzylm de klara hfmlqlmßm fom c de evidtbegrepnq öknar swarit
man wågwisare: de lkfsfarlighetey utedwilka sag ibland et wildt
och afgudiskt folk wastit stadd.: defmä och kallq hvddor, fomi
en ddemark warst mina tilsiygters:« de hävda hwkloxtjxllen sag umI
dee himmexens dagg ofka teiäst Mavch Mike emellgn berg. vch
, « stenavt de astägsne och wildasikogskunday seen wantmina bö¬
nehus: samt de obeprvdde pqueroch bepgszkuntgr,.-som ei sälxan
warit man predifostoxan de ikola med ems- wctna, buru wtda
jag ärkånt for min plcgt och ikoldighetsat tjena bädesIGreker
och .Ba"rbarer., bsdeT wisiz oeh owisce Den alöwåldige
HERremfom lätitmtg fömimma, at hans «näd ex bar warst fä¬
fang utk mig, han bar gifwit -trefnad ochslcf, ndie och säkerheh
locka och-framsångi Hans nädegäfwa är mm hekömelsh «
— .. » sag

K

.«...-,-.---p.-».-».-. .-. -..--».. ..,.¬