OCR Output

« . ’ I« IFka
- - - - -.— — » - ; : i «

ds- Z c«-( »W- « f -" «

ätj «aft·wiüni1»et;stort chmdende ibland sit foll, pchskomma sitzt-J —
yuxandejaf de Gpmoxterz med hwilka de Gdamera«singo»sin tide I H s ¬
- lat1a·o«chj "«b’e « smligbetk Gudi tfis Mheddr ochkldes warda ths « E« f »
samtmgqtcljz .r»tryckelse,s förnöta. « —Tf s;-" «" " «« . , siz issp :
« - —« wider ec; sädant öde- ihogkommet Paulcrsfderämbekez som- 1.Cor.«9«:17. Ist
wiwhonom befalr. Som han i kraft af sin vmedelbara Fallelse » U
til Apostla-ämbetet,«billigt tdg-«·det uti den-befallning wär kåre II; III-»
ERSTEN-bade Mwa ßnasLåriuUMr is emekt,»—nåml«igcn, ar gä txt « ; M
I«all.weng-9ch.lgtzgisls«fo-Wp gdcsdekumnxm besvnnetUMsttbssss Eis sä¬
uådkasz »Das-h « MS Mk- .p.slsgetk-.ax bgn warxfänd Fik- . «k9-s ZEIT-«
wwwng Käse-M -fv«3!3d.xsjkjckejisocl)xepjeöygen ANHANG-STI- SEE¬
wa hwxzrjonx mannez «gehaixda».,, F der han Falle någrak 1.Cor. 9:2-. — Dis-. Fsåk
tätig-z fgyrak Dame hedningarnas ärare bemannade sig,.1sjglt2 »Es-apum »F s.
Fpayxe innlm,vch;a undxn .ti1 trots,iGuds kraft, och-ikan1des,«; - z-:—I
imst- Wapshan setz-tm ngmnetaf werlden mäsie lideeq vix Its-« ,
»Im sey iytzkldenes·ngnföxagtqdywm iGuds helgedom gbartlpsaxidj« sTJ , TI; Jst
Iampa mzstadejckq sin-«cklds,·«sttiifw»er, sin.--uimltqukx, sitt-www .» » FJJ ski¬
Zenhet,»sin Werteliga glädjeochinnerltgmästuudarmt gå.,xacwaz , : « »

sra,.·ae.fdrkmma, at tala,- preyika«, lasra bwawst, für hwem7 hu- , « ; T· ;
tu,—;och-med hwad framgäng- den öfwepstZHerdenwordehonont » · ) ¬

okyrdxxandos och biudanpcs. "Ja är: ligri , fåger Lan-phä¬
geGreBpr och —Barbar«e«q:-,"-.bäd;eng g,ochgwiiä.»» l ; : ·« » ·.
» « MitteChristqaff Deße Apostelens ord Evkaz widdettatilfäue
tiena mig for et pynnesspräk,» foms af hjeptat «grkc’tnser, hum« sama
ma nåd af Gudt ar mag pä »et meyekbavltgit fatt wederfarw sank
Apostclen pä etomedelbasrlcgtt sig ttlagnade. Om- Paulus åvkäw
de dec får en synnerkig Guds odhet, at han- km Evangelii förkum
Rande sickkutöfwa fmJ pltgtY b desemyx owwaude och oomwånde.,
Greker .och- Durham-, wiss och owua, mnom och From- Israel-s
kus och emmjkap; sä wördgr jagsmiui Gups alwika och nädiga ».
öpsvn--. omgxort mtszzärdig at- träpa i hans fotspor och undt »
tmg fä sötkmma C rkstjs obegrundeltga rikedomar både ibluuds «
Grekersoch Barbarer,- wkfa och owifas ¬

.· Om de åro Gpekerz fvm wide-»- i Grekemas fast-oh fom
beroma sig af en iordtjk wishet, lzwartgenom de ofm bedragaoch
dära sig fielfwaæä deras wisdom tcke i« rentspukfåt utöfwas och dä
den man uppendaretse but teånnad äs sigs sJetxwonHu Om Nng
Z, » T1sE s c

» -" . » i
· « »s» Eis «- s · " «: " ZWEITEN
.. —-.,.-. «,-...:-.. - .«,..-..,W »O
P, »s- tstp g VI .·,,.« » ; « k),-,-«nyu txt-» »Hu Hi 171«9«5.,. YH z,k,.,s.(,.:«. MAY-III- - RIGHqu q, p« »sp- SPJHXYNL Ef- s He . fisk, s-, «
F H Q« »X,f«.s.,·,« 4 « JOHN-« . Hi H »Es-, kks ; « CI «- i « szg he R c O sit-, «!«,.s«pksz k« k- - - s- »s· Yssqxlquzsk C? sey-§ H I OOSJ I
Wiss .Jsk«3«-I·—«ifssk·.s’- Eis-HEFTITsisssspxscsöthssststksscsibissxsk Ists-. Aszskpsssksgssstis s: VII-Ird- ysspsks - i UT V k« ywkp