OCR Output

's . X G )O( w» « x

zker och· de wifa förstär haix dem, fom dels web en winning-dek¬
.«·med Himmelik wisdom autmgen höllos eller i-·s1elfivazweeket«-worp
. smercr uplvstebäq andra , f rnåmligasthediecika emttonep Mer¬
.Bgrbarevochvwefa kallac hqn dem, som »Es-ödes naturltgechnw
del-g mäkxo word ifrån andra uplyste och heuger folkflgg afthldekxoch
zsäledes helles före wara ifrån,den sanna wasendtelcgas wesheth
kgemezitkap afföndrade. I «- « ¬

· , :At.bör·a namnaf de wisas lärare, war i Pauliekoien zhedqr
förmom Den hway och en wirkng hålst -tilägne1.«-·Mn Ast-wa¬
tq och kallas de ·owtsi:s och en hedningarnas lärare, war i fan- '
mng för nzerlden engen heberstituL Under detta namnet mästewär
Store Fralsare fielf kallas en publicaners och syndares wån , samt
Zeus-. ärfara de hdgmodiga Phakcseers och Skrifuårdas enorm-we un¬
der Pet namnet mästc en etrus röna sina egna medbröders kifoch
ABC-ME- dtsdtga förbräelserz Weder des vamnetsmäsie MMuluF fördraga
S« . sinaegtza keineswegs-, euer« de Mand-bedningarsa wistande Ju¬
Ip- G 22s dars badelse: 1a,»b11fwa. owåtdig holten cit; lefmazksk

ex, 22 « ,
Dedfwerste Wässer-Ah andre pä Mosis stolssittande upbiäs
seTieer. z: s. sie oeh til rrona edugele a ;m«ånmfkvr, mbillgdexsig allenast wa¬
ra satte dem wisom och owimstigom til lararek men ei dem
Matth. n: owisomoch fökunnigqm « fSedatj de anfingen genom sina för¬
Sss mema fömenster has« we a och för werlden lysande mäuniikor, die
de sig ofta oloßigengnttz ngtoch der» de oftast alraminst behdwes ,
eller genom sma giordaexenster wcd deras Synagogors, bliwa
wanc, at tranga sig exp nl hedek oeh anseende öfwer. imme- akedra ,
» z- säkansägo dedeße owxsas och hednm arnaskäraxe med same-sm- fän¬
gst-. foxn de emsägo deras öfwersta årare Fråliaren JEsum UT

«
(
«
¬
.0
:(
e
T
ek¬

När en »ulus,prydp med vmnig Guds nädoch rik wälsi e e,
äterkom Fetzen de hedmika landep est det höngi a-, Men tilättlf
Jutande emfatem, blef hsm ajmgom högxe.fö»eölgd och ettekstäm
ganz-z- äu exf de e hnggormzerszeffodw sizm ltkwal billigthuft tkörsia
ag- oer dfwee haps förpattnmgar ochgoremäi sigv fägna ochsglådiasg
Denjdem hoende höszmodseehsmådøandans dref dem hell wåldk
samligen at namna onom för en onyttig sqwalmre och omärdsz
männiika, at uxropa hans gönemäl för et »auch merk, samt med
hädelse ochs sinådenamn hindraz ax ban ex mäkte hollas fees-nasse
need dem« svm medium Wege-murikat ex bade gesagtem-aanm

,

«.,,·-zk·4j«s-4.-««-;sts ¬

IF P »O OR

«· .«:-«3·.

« .
FIE- o II

.. sp¬

JS "«

Es tfss · w 91 (s:I-«’l«'.«.-OJF«·««O«YP
. »Ah «s«««y«««f'd«s UN¬
-«« eykpe sever« Dis-J¬

e " ’e«-H«U».sfes.ee.- p¬
" ke«-«—es«,s«’k9ss VAXKJYK «e« ¬
JTYYJJI Jst- f «

Oft ANY-, »Es