OCR Output

Ig «- «—s-«-« M «- "«««c.«« ..-v««p" "-’ ""- As "-«, s m - « - Cum-»s- sssk Eis-km sk-- i
XII-CI III-Z- - sk- « J- s. Cis-Ia s- « « « Y Hi EI- ths " s s N »Ist S ( II I
;x«:-:--i-M.-:is:x..i.sxsckkikk2.2s:.· MERMITHE-. Wiss-. ;:;.i-.--«. shäsås::--.s:-ZJ«-.kxi .s..-.«.-.-2.-:k:s.. HIXEDHMDÆH s¬
. . . ’ · H
« — .- .- .. , - » , .1

III X O- X- BIL: 19

skermänx och wingärzdsnxön (.Esa.6:.5-.-). Ox- tat då icke
soteu i dag nedergä torr an i iqltdettq ärkänt, fczmt med stm
endräktighet förenat edepkn qfwergrfwakder form otwgna
wandel och hädanefter vestaxwtgt wandra iHERrans Lins.
Hat HENren nyljgen giortmed eder nya tmg ,« så wit hgu
akjeimer stolpn eanka appä det gamlgzoch ei act-s uppä
der förr want hafwer (Esas43:18.).. HERren fordrar at
i steten bortglömma edra gamla afgudakonster , bortlägga
edraifdrxa wanliga synder, samt begyntm et nytt lefwerne,
-s hwarmedelsijikunnenbehaga GUDJ ogh ärwa hawz alt ¬
: et. Ida lägger Eder HERrensore wälsignel e o »

« «-..,-,.».-.,«—·.- .- ,

¬

bann l e. iwöcsignelst »om Il de·n HEKrans edars
Bildsäde om han Endener t dag;- örbannelfel
omj icke iyden ERrans edars GUDS nd- G qti
i wndrendestep andm gudar (5 M06B.11;26,27,28.).

-· si¬

O! mkne älstsgggebartb hitru längs iftiäni och betäu¬

1- kenederP ums-- shaltkn ipä bäda i or (IKon.B.

18:21s.)? HSL Jst ingltewag för Rranom edrom

GUDJ (i.5 Mos. 29:«1o.)· --Han«ästundar tm höra komm¬

stag ..--OI! Hm i ären angelagneso» smonesom ever egenwclls
färvoch saughtzei sälckggex Im i än«e·der-de stäknmndes
Andacme tb and cder ckroJ ochNIek td0r hist-san til
HERran Jsmels GUD cIof B.24:23.). Dermed stolen
jgdra HENranom edrom GUDJ til behag» Dermed sto¬
lmi fügna alla GUDS wäxmcr och heltga. Ofwer ever
i owmändelfc siat war-da WORK-himmeka fökGUDS
: Anglom —( Luc.15:10.). «Dermed hugnen kmär alstelige Ko¬
mmg, som tütalar gder c dag: Konzmer i afJacobs husl

tät oß wandrg un SERrans L us. Scm wär hulde

Kommg sjclf timar deg» fakma GU ER, ·—få wil han, at
aua underßjtare stola tieua den summ- atxcke · HENrkmos
s 3 « MAX-«

»-,..,- «,.W.-.-.-» .¬

si « «« EIN XENIEN-« H-« "« ! - YTT -"sz·- E « « Es ’- « ··o« »s- - « NR »Y· - «,- —-. «- s .- : s -’; . « «
N» , « EIN-L it M »Hka WHAka » H. ,(.I, « Yes sxkhssk . sz »F« .i,. v .» .
HEXE-XI VW«g«s-«Øs »F W »Es-« J-. EH ’— WILL-HEFT · « .

«¬

»L; H¬
I. »Is»
»

ges-«

w

L

Is- ; «
» «- .
71 J- S
.. « sk

. k- —
s;«.-..; .4·z¬
si-«; ist¬
.,-·«:«..., 4.«,««.,«sp»...,«.,z7. ««.. · —
III-« s- « . - f »

«,-«:»·.:s«

sssrfkiris
· ¬

k
7- --- si- H¬
jc C »Es-»
D'«·- ME·
« l « - J¬

ÆJI

sss

Js¬
Js;—:;z—«-:L«—s8««
Jst O : —¬

Zuz¬