OCR Output

- . s. - » ¬
zäkkzzscckzizsä DBVZL H ¬

»Es-« »p.«·,)-zo. z. .¬

s-¬

D
· .
As
I
III
,,
»U¬
..«.
«
.
)

« M »)( ol )-( M , »«
Helga Nattw aw. Med obiirmhertighet omgän jmed eder

« imsta. Med et ord: J tienen med munnen GUD, men mev

edrex gilrningar tjeneni djefwulenz Jagfruktar omederl
Erz-is til exime hafwer fafängt atbetat pii edel-.

O! betänler del i HENrans Nimm eder egen weilteer.
Betånker hwamf ifalne ären och bclttrer ever (va.B.2:

5.). J hafweuidag franisicllteder fdtHERran.- Jweten

orsalen , hweirföre i isten sammankoiime, umnllgen at imst¬
gen bewekas til at astiigga edert ganila simdawliscnde och

iklcida ever et nvtt heligt lefweme. HarHENren deian ti-·
den glort nva tins ibland erer, sei wil im ocl at i stolmzi
läta hans Neid g ra ever til nyamclnni or.s-- En anådd
hat wift HERren bewill ever derutiunanz eit han lätitssits
Helga Oxd sä öfwerstddlgt lclras och predikas pä deße Merk¬
hwarest 1 och edra fader wandrat imdrlret och dddscns sing-¬
ga. En m) nåd elr der-» at då j och edra fdretrckdare stellte
ifreln ståkte gätt i wilfarelfe sälom fär, ·sä hat HERretis lä-¬
tlt upsdla ever iiti even Reinlich-: Upro t kwclgarna til edel-s
uptomft och,wcllfclrd: rdrtwäv Christe iga Merhets oth¬
alla männlstiors hjertan til medömlfamhet dfwer eder, famtE
niedels och utwelgars våsimiande, hwsarigenomedert stellte

til pen sanna GUDEN mä komm .;omwclndas·. Eli sm) Meiji«¬
ati på edert egit modersmål few hdpa och låfa d«es-heinttgi)e-s
ter , fom den store GUDEN sielf til ever fullghets iippenblp

rat och fdsrle lat. En m) Neid , at mättgcimelimistlor dfwers ¬

gifwit sit fo k och feiverneslatw, samt vegifwit sig til ederi
deima dtn , blott til den änvmmt fä Dragai edra still-it til
GUDS faltghete hwarigtuom detivzskedesr blifwit nvfyldtz
Tom HERren fordom lofwah at stsnnnande stola stäoch
töd- edm word-M och Mäudnmgari stolze-w Frei

ek¬