OCR Output

« — -1-«-2..—-- --««2.1«t.—««s«spt
« F-.LFZJYFRFIIZIMEMNMHALBHEXE-R Espcsicskkss ·

.’ kv »L- « J
e «s . . I . "f·0 VII I« " « .
Is··· « t- -· c HJFIIP I. R gis-. I- I Urs- Ikthf si-««z« !-'·4- "-.- I, «
-s«··«III-’?F«YIF-T«P« »Ist-IS MTOFIIWLINOZOBJIDBFQ «7.«. « Mäskan ke!-.2.-.-J-«LI.O-sp-.s-IJ-.s.-kz im .-.-«.«- - - «

M x ex We »

egna smä hyddor hafwa waret ztilrcjcteli e« och storq uog at

oftast tietm oß för larohus. Himmel o iord stola wicna, «

huru ofta iag betvgat eder i HEchme JESU Ranun- at

astejgga ever otro ,. saint«medl)1er.ta , may och qcirnixtg tjena

tefwande GUD uvrisngt och reittsinueugm Rär sag ast¬

få stulle hopqu fä den pugnadm at se och sinna nägon frukt

iblandeder, fa nödgcthag i dag bekla a,at edra hjertanckro

härda, edra dron loml)orda,och edra mnen bortchnde ifrån ¬

GUD; sik - at min gode GUDhar orsak at klaga öfwer ever,

Bin fdr detta dfwer siegst-aan solc: Ia utrckcker mit-a

Hader hela dagen til et ohörfamt fol . Edert fördert

ejr få dinvts eder fdryckrdelse sä stor, at en del ibland eher, «

dem LIEer immer, warst sä otacksame och wrgekme af » "

veras wålfckrd, i det traktatefter mit lif, som endast fdkt - -«

at wckgieda dem Eil-et ewigt lif. J hafwen dermed wist ever

wara-derae efterfötyam fom HERran JEfum dräpol

och sinaegnapropheter (1Theß.2:15.) Jag wägrar mig

icke gäi nun Fräjsares fotfponDet fdrekommer mig ei frejmk - s

; tzmudh om J leeec cklsken mig- den dock ganska myckex

—- atikar eder (2Cor.12:15.). Jag baftver icke -deerre afstätt

at kalla och samla eher, emedan J deß örcn wttnxx och

D, at pag iäfom en fader siki bat-n afwer kömm¬

nat och ynderwistpwar ochen" tbland e er; och beq¬

atj at I wckrdeligq stauen wand-ca fsr GUDJ,- den

«- e er kallat hafwek til sit rtke och hckrltghet (1Thkß.2: »
10,12.) Men det gor mig onvt , at iag sinnep mi mutet

- hafwa utrckttat Wand edex. HERrenwey med wadsm .«

lasmpdman wüste-se och hora fix nmcken wantro ochafgudcp

- tjemk tbicmd ever sinnas, som isielfwei edra sitmwetenwe- ,

f ten och ärensöfwertygave om. Hos ever bar iag ei cimm

T funnit näqon råttsiunig san kärleksiyr GUDSOM Med —

» kallsinnighet kommen i qutnman. Med obotfeirdighet

anammen-i.»ordetz - med sirvmtcxtighet besdken ZEIT-Maus

Hclga

» s»

.. .» . « . « .... , «.«»«,«H,P,z’ CI¬

-«-«. - - - - . - ! -«s--·--,-«·-«s«sss—«i--s«s.s-«-ss s’--"«seskisss--ssks"«i;sxs.iweis-;sie-Hinweg ·"-- W-. wssg · ««s»- sk¬
3 e· HHF ,»t7j)s»t:«s1«t»«t.«F,«·kh«y«i, kri- x«.t,,«» pf» e «i,t,«jx.»,« ,-««« os» .«· spquny , .«

- ZIDYMIITIIINZSFLEVII-Wissde Issksessss i.·-.-.ss-.-s.-·.Is-’-.s s- JOHN-» . w t- N s»