OCR Output

· s Hi »s. r« s " ·
txth sk- . Jo« .- NIYF i f·
sisM TUTTI-Ä

16 III )( O, X W

himmelw, htvarest de i ewighet stola fäspkwara iomgcinggx
med GUD, och ätniuta en saughet, som ingeu männistioss
tunga kau·uttalg. Wen deremot zir intet folr-osaligare;, chn
de , som-; tzena dieftyulen och besmnta· sig med sonder» samt-»
vermed ora sigju GUDS owcknuep ocy .-siend·erz.-· Aldrig
hafwa sdana nagonjamx lckdxe1)äri wenden-; »Hei-vaka¬

— äun häkd herre, somj illa «eld"nar sina tjengra «-Och,—-Te ter.

ddden ödgynnes fdrst derscs xcxtta eländek M de stola stt Jas¬
ifrån GUD ogh komma; dieftpulenejpplds HAN- stßdmi
dem un zden sio ,. sotn«bmmer merk eld ach sivafweL kers stpspp
lssdc iewVetpiaas«o»-.H·plgggsspytng ax hgfwa träg-yka
loßning atX rwänta.r,,z.xtz,· «at«.t1e.aa dgxfwukn , Irr-det- alm-;
hdgsta ondax somiengxchnvistjo kaxsweperfaras timmelige.n.
gch ewimxerltgm PS en sdjtx l)ap.«z1kjgot»»«jbrständ.och··föv»-",

Use-, dgy Hoxnparzxxügqnscgertsank ,, ach wjljjc cgit. bckistg ,—:¬
Ei msg Mal bortlckggq sizxptro», III-as unert- sin svnd ychk
o tfckrdtghet, samtzwmuntngisig fiel ,.och—all«a mcknuistjovz
txt en sanstyllig ach· ratt GUDB Umst- Den der« öron;hakflvgr¬
tt.athöra, hcm horc: Kommen-I f Jacohg Uns-« Ins-;

¬

qßj«wandra MisERransLlUspl ·. — ...—-»..—-.:--::.«
» · s «-E,rhindringszxs 2
; ; Inekcire Christnr. Der cir nu,ick"e« fdr"st«a".Tg"«c«kn«gkn"ir

» L,»-»-:-—: fomVjag deunci saken vä minGUDs wägnayskdch

förehouir. Deusstore Himta -.G-UDEN ; zwang-I

·. kraftiäa näh jag öfwersiöpttgt füttsnjma under det«fa«gsjmelksp»

lag sn och IsbcrgzO i siälls qch ödemarkereder sammxmsdktss

och til sdetta rum sallatyshanwetx arm interjördvxytk
fdr ever af att det, somfsmtgår kundstapm om edxr zqultapv«

ochsali . » . « » » »
« Wgt hgfwa deße ärcn met-endete stätt.under-kHEanns-sz«
Himmel. J weten sielkwe,. hum« oftas gxko sumpars ochsx
stenknppor warctwämvonehus och sammetp sitfers « ora z

s . . «.«.1·«.i«.-s.«,-«««E-«-.-..s. s ¬
« - . . - - . « J( : 0 . J « .«
-.-.«9;-;-«;-:-;-.«,i:;s;s:-;5-T.,-:;;:«.«,s«s-«s:3.-«.«-:-;·«3s,kkgsfsskxsksrstxäksstsss-»Es-. « »
’ .i.’-·'s’r’sis·s« ss sx TM Isi» »Es-TH- . « s « s

ND « « s . --s-,t«-0U.« D«
« «s’-««.-9««1««.- Ist-Tet« I p s »-—- IN ROMÄRHD · « ist«¬