OCR Output

»O »- « «- »s- I Aas « .-«"s,s««s-"«Wssy;«"ie

( « yo- ’ « « «"s i "" "·’ » » Kszsjskzs-p-»- ,
.o.y,y«,,,« .Q.t« fvsssk »Das-,- · . O« s » I. II . M
EITHER-MEDng OMWÆILHLXDILMEEFFZ III W. s Isiszz -JDLO-.- 25297JÆ59 FLHQITULNYMM-QÆ « L
.. » , . — . . . « , « ·
-:.1— «·.»-f ::: »’«. " .,——sp sp- »..»w » : «
- .·.«,» g- ¬
s Hi .f «

« . Mk )( d.)(«k M is

chm Jtärtkfdrstä hans wilja och råd om eder satighet, sä»for¬
Erm- GUD at stoleu öfwergifwa edra Fäders otro, wards¬
lospet och Fall umighet, samt- icke mer gdra zder delaktege
uti deras oudstd pch afgudert. Kommer J af Jacobs yua
» « HENren GUD ästnndatf athidare stolen ·i dag göra
eder redont framgent wandra utebEzzrans LiusSynd
oed odygd kallas endrker,emedan de heirkoma afmörkfens asnch
diefwulen Dvgd och et heljgts tefwernekallas ljus, emedcm sä¬
d«anehclrkommer of ltusens Fader,som gifwer dem trognom
fdrsiänd ech· förmckga aszt göra det godaz sedcm de bsifwie Magre-.
geqf det sanna werldenes LinsetsChrjsidJEstnGuDs verdan
om eder sakighet är altsädenncn NärJ borttsckggmedkp PFWP ;
syndastvggelse,dä uvwäcker GUD trona bog-ever, och gor gtJi
blifwen sticreltge til at anamma Christum, som för« eder fa-«
liesbet stul gejtt isdddem »Mir J summt- atmmma Christutttåj
dä bor hans utisedra hiermit-, och dä wärkar harrhds edxr et
note Iefwernc Dettanya lefwernet kallassljusenscwandelx
När J dä dageligen dfwen edevutt en hetig omgängelse, si«
treue, e kårlekens til GUD och nästan , iddnem och aller
andra Andans och trones frukter; des stjer hwads GUD wil«
och dä efterkommes hwad alla hetege upmuntra hwar act-,
dra til: Kommer J af Jakobs hnsx lese oß wandra tm .

E HERrans Lins. . — : .
j O! mine Weste Huru saligt änicke det solch fom vä· , «.

data-sauer fdlier GUDS råd och wandmriHENrans Linse? « ·;;i«.- Z,
. Menshuru elåndig,0! huru olvkksalig est icke den mannistxia,

som wikermed sit hierta ifräyHENraMdm wandrar stadeltk
a wägen-sont gär at tilbedxa stockar ochstencm Intet folk ach
J aligare,ände,idmfruktaGUDDebtifwa hugnade och gtadde .

«
»O
, I
s

k medGUDströstiall nöd.Dedlifwa rikeligen degäfwademed J g »
alt detzfom tjenartil detas tefwemes nddxotft och uppehcillr. zsk
De hafwa et godt amwet,som frdgdar dem mer, an sendet-« j; Js-.
J goda,fom sius i he wekldemDe basedan hckcltgeda at for-» zzzz k; s
want-; efter ddden, dä de stola bltfwa anammade even sahliiåa « SIE¬
« - PHJ ·7 s

'-il::s-TI.-k-JI-?«.-T . -.
« Wiss-. «
s
p« B«

.M l. .

- s. « INIUWRIHLHJ « , Reif .-,.s »k . .’.«-.- »F. . .sp·«,-., »l· . .,««-.z :-F—.Y,vj (7«1«»j.». Y. »k’ .; i « FA-. »z- H- i: , . .. F · —, spz USE-—ij .
« V — USE-Mit «e’«.- XCVI-Te - » Tut-. HNYPWY H1..«k XII-Je , . .
Jedes-» - iswgssps III W-« «.»..«s M . ss .. «... -. -- Mk VI - Weis¬