OCR Output

— « - - Messe-« .«,»« s« »Wei- WMHEÆH
Mk »s- ,e« «- Qti Q« »O pfk « Pf« DR , k.« p Hexij .¬
. «·- kki 9",«·v,,m «s,-·«f·s- ds« - IH « Al LA¬

« · ’«« — "-" « mmsif I·.Ht«s- - f« t«-f"«« «’«I-" "
West kkäv VPFVZYH »s- ««.:HF: IN »He-VII e , JEHIHI Z OF- . .’k · . · i
-·«-, 0,:V , SOLO-Po Terz«-Es . FO. . ..s.x:«7 ’

. s- L I
. Z
s ! ,- -,i- « .
Y- « i« . I O« «s. e V ,
if Fisch KnossäUj DIE-ZU « ;.-:Ys·.t.’-QF·,F:.KLÄI«. ,. .

14 YHS K 0 )( JAP¬

--eeäve och gemenstav obetänksamt ifrän sig stum. J sevnaee

tlver hat HERren GUD ei unverlåtitat Ma och kalla ever
til sig. Pan bar rdrt alta wära guvfruktlga Konungars
hjektan, om fdkt alla uptckukeligaxsclvc och mevel, hwarmev
J til GUDS samm tunvsta och kannevom mäxte kunna up¬
weickaei HERren bar nvt til ever sina tienare (, -« ser
siulle unverwisa ever om GUDs Orv oclz ever falighets wag.
Om J allenast betänken hwav veße fä aren mev venna lan
erfamling stievv är, sä stolen J simm vet äro tlng, somlcke
af ever eller nå vnmännlstim ucan af HERranom GUDJ
sielf fdretagne ro, Jvag gagecenrdst för· evra deon, som
stol, vm J lese sielfmante mvtwelllgt förharven evra hier¬
tan, waea mästlg at omweknva ever tll ven sanna««G.uden,
som så hegt åstunvar ever walleirv och Isckleghen

« Den NävtgeGndenwll och eiskar utaf ever,f -at.-J«l?dlen
komma. Meer ennanJ kulmen meta ver upsätetsat komma,
G mästen J fdrst dfwergifwa ever wantrv och fävere aqu¬
var, At evra feiver ei kunnat til fullo omwclnvas til HER¬

»si;
. FR¬
»Hä¬
IF
IF

ran, vertll har waret orsaken at de et welat öfwetglfwa sina «

of uvakonster och otro. De hafwatlllika welat tiena GUD
»Ichz v'eft»vulen. Dersiwe åro de UU hos oß vch hela werlven e m
fdra tellg åtcmsae verfdre cito vevck ny til mörtsens rike för¬
satte. hwarest ve e ewlghet fä plekta for sin otro och begräta
sin-obvttclrvighet.. J, fom nu fätt bäureskunvstap om ever
salighet, ever anstär at tm mev stdrve allwarsfortsejma jeder
omwånvelse, sä at J lunnen asiägga ever förra guvlösbet
och oguvakt het. J halwetx me en runv tiv fävt hdra HER¬
rans ord. hafwen haft tellalle at lclra hwav en san ade¬
tjenst ele, vch hwar utl ven lamma besiåriiz Af ever-r fwer
vä GUD, .at J stolentro hans orv,koch sekvawansteilla evert
lefwerne ekter den kunstap J fätt.«- Denselle sum Feinden
GUDX kleinen I- dem l fom af naturen tcke öro gudae
Gab-H 8.). Meu fevanJ nu hafwen läcteelnna GUV- se¬

dem

- »Sk- - »P, »l) - Bis-»Ja .V«s Näh-« t·
i ils-» «- s. »z. - I¬
TTSäetzseis les its-« JE- Is »¬

«¬

sie-He
.